Top 5 # Tự Đánh Giá Chính Trị Tư Tưởng Của Viên Chức Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Cán Bộ, Đảng Viên

Cùng với việc ban hành Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều văn bản quan trọng về giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã được Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành, như Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; Nghị quyết về Công tác tư tưởng và lý luận trong tình hình mới; Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; về bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các nghị quyết về xây dựng Đảng; Quy định về chế độ cập nhật kiến thức đối với cán bộ, đảng viên; Hướng dẫn trao đổi, đối thoại với các cá nhân có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng; Kết luận về đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân…

Công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thường xuyên, nhất là trong các cơ quan truyền thông đại chúng, trong hệ thống các trường đào tạo, các cơ quan lý luận của Đảng, Nhà nước, hệ thống giáo dục quốc dân, các đoàn thể chính trị, xã hội…

Chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng không ngừng được nâng lên, ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên được đặc biệt coi trọng. Việc học tập các môn lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa vào giảng dạy ở tất cả các cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị – xã hội. Các chương trình được biên soạn phù hợp với từng đối tượng, như chương trình bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở thực hiện tại hơn 600 trung tâm bồi dưỡng cấp quận, huyện trong cả nước, chương trình bồi dưỡng dành cho 6 đoàn thể chính trị, xã hội. Chương trình cập nhật kiến thức cho cán bộ trung, cao cấp… Trong hệ thống giáo dục quốc dân, đây là môn thi bắt buộc trước khi kết thúc cấp học, bậc học. Đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đây là yêu cầu cơ bản để đánh giá nhận thức khi tuyển dụng, thi nâng ngạch bậc cán bộ, công chức. Cán bộ, đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý đều phải thực hiện chương trình cập nhật kiến thức, cán bộ thuộc diện quy hoạch sẽ học các lớp dự nguồn ở Trung ương hoặc do địa phương tổ chức. Tất cả cán bộ, đảng viên đang công tác trong hệ thống chính trị đều phải học tập, quán triệt là yêu cầu và là một tiêu chí quan trọng để đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông trao giải tại Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018.

Một là, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng cũng phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách sát hợp với thực tiễn đất nước; không ngừng bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, kiên quyết đấu tranh, phê phán giáo điều, cơ hội, xét lại; phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Hai là, thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm đúng mức công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, lý luận; trực tiếp là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp đối tượng. Đa dạng hóa các hình thức học tập đi đôi với tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đầu tư cơ sở vật chất thích hợp.

Bốn là, coi trọng ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đi đôi với hoàn thiện văn bản pháp luật, quy định về quản lý cán bộ, đảng viên.

Năm là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải làm thường xuyên, liên tục; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là một biện pháp quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Từ học tập chuyển sang làm theo, từ cuộc vận động chuyển sang làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, đề cao sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu. Qua đó, kết hợp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc đề cao tự rèn luyện, nói đi đôi với làm, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, lấy việc giáo dục truyền thống, học tập và làm theo Bác để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới…

2. Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, sức mạnh tổng hợp, thế và lực của nước ta tăng lên rõ rệt, vị thế, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao; uy tín của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, tình hình trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, những yếu kém trong quản lý kinh tế, sự phân hóa giầu nghèo, tồn tại một số điểm nóng, bức xúc xã hội, khiếu kiện về đất đai, môi trường chậm được giải quyết, tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch, nhất là sử dụng mạng xã hội, facebook, tác động của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, những diễn biến phức tạp về tình hình biển Đông… đòi hỏi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới phải được quan tâm hơn nữa, đổi mới cả về nội dung, phương thức thực hiện. Trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ cơ bản như sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị, coi đó là một tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương về ý thức, thái độ học tập lý luận, coi đây là công việc thường xuyên, là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong từng nhiệm kỳ đại hội Đảng, cấp ủy đảng, chính quyền phải xây dựng kế hoạch hàng năm, căn cứ theo từng đối tượng cán bộ, đảng viên để xây dựng nội dung, chương trình, loại hình tổ chức học tập phù hợp. Đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân, phát huy vai trò của tổ chức, chi bộ đảng trong giám sát, tổ chức thực hiện.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là một biện pháp quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên

Thứ hai, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng. Đây là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, phù hợp với bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin và quan điểm công tác cán bộ của Đảng ta. Bên cạnh các định hướng nghiên cứu lớn, quan trọng đã được nêu trong Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, khóa XII về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, xác định những vấn đề trọng điểm cần nghiên cứu, làm rõ những nội dung căn bản, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin, chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung, phát triển, nhất là dưới tác động của các yếu tố thời đại như toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0, những vấn đề đặt ra trong thực tiễn xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa… Tổng kết thực tiễn những mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong và ngoài nước.

Thứ tư, quy hoạch lại hệ thống các trường đào tạo, cơ sở nghiên cứu vừa đảm bảo tập trung, thống nhất, tránh phân tán, trùng lắp vừa tạo ra những trung tâm mạnh về từng lĩnh vực lý luận chính trị, đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia đầu đàn, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế.

Thứ năm, phát huy vai trò của hệ thống các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí. Thí điểm một số hình thức đấu thầu, giao nhiệm vụ các cơ quan báo chí, xuất bản về một số nội dung giáo dục tư tưởng, chính trị chuyên sâu, đặc thù, hiệu quả và phù hợp, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa.

Coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí. Thí điểm một số hình thức đấu thầu, giao nhiệm vụ các cơ quan báo chí, xuất bản về một số nội dung giáo dục tư tưởng, chính trị chuyên sâu, đặc thù, hiệu quả và phù hợp, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa.

Thứ sáu, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao tính chủ động, phát hiện, dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên mạng xã hội… chủ động cung cấp thông tin, kiện toàn lực lượng, đặc biệt là các bộ phận chuyên trách không gian mạng, đảm bảo nhanh nhạy, hiệu quả. Quán triệt quan điểm xây và chống trong phê phán quan điểm sai trái, thù địch với ngăn chặn đẩy lùi “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tập trung xử lý những điểm nóng, những bức xúc, nổi cộm./.

Bài đăng Tạp chí Tuyên giáo in số 4/2019

Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Cán Bộ, Đảng Viên Của Đảng Hiện Nay

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của Đảng hiện nay – Thực tiễn và kinh nghiệm

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng về chính trị trước tình hình mới tiếp tục được coi trọng. Kiên định Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội. Coi trọng giữ vững bản chất giai cấp công nhân và các nguyên tắc hoạt động của Đảng…Chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận có bước được nâng lên. Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội…”[1]. Sau một nhiệm kỳ nhìn lại, chuẩn bị triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

I. Kết quả, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về công tác gỉáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thời gian qua

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, trực tiếp ban hành nhiều văn bản, quy định quan trọng về giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ luôn có vai trò quyết định tới sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, trong đội ngũ cán bộ thì đảng viên là lực lượng nòng cốt, tiên phong, đi đầu. Theo đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được đặt lên hàng đầu, có sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương, qua các giai đoạn cách mạng, đặc biệt từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

Cùng với việc ban hành Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, nhiều văn bản quan trọng về giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã được Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành, như Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; Nghị quyết về Công tác tư tưởng và lý luận trong tình hình mới; Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; về bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các nghị quyết về xây dựng Đảng; Quy định về chế độ cập nhật kiến thức đối với cán bộ, đảng viên; Hướng dẫn trao đổi, đối thoại với các cá nhân có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng; Kết luận về đổi mới và nâng cao chất lượng dậy và học các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân…

Thứ hai, công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thường xuyên, nhất là trong các cơ quan truyền thông đại chúng.

Thứ ba, chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng không ngừng được nâng lên, ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên được đặc biệt coi trọng.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trên thực tế các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã có tác dụng thiết thực, tạo điều kiện đổi mới, nâng cao chất lượng, đưa hoạt động này đi vào nền nếp. Trong những nhiệm kỳ vừa qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên đã được triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị. Ở Việt Nam, việc học tập các môn lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa vào giảng dạy ở tất cả các cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị- xã hội. Các chương trình được biên soạn mới phù hợp với từng đối tượng, như chương trình bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở thực hiện tại hơn 600 trung tâm bồi dưỡng cấp quận, huyện trong cả nước, chương trình bồi dưỡng dành cho 6 đoàn thể chính trị, xã hội. Chương trình cập nhật kiến thức cho cán bộ trung, cao cấp… Trong hệ thống giáo dục quốc dân, đã xây dựng chương trình mới 5 môn cho hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị, đây là môn thi bắt buộc trước khi kết thúc cấp học, bậc học của khoảng gần 450 trường đại học và cao đẳng trong cả nước; đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đây là yêu cầu cơ bản để đánh giá nhận thức khi tuyển dụng, thi nâng ngạch bậc cán bộ, công chức. Cán bộ, đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý đều phải thực hiện chương trình cập nhật kiến thức, cán bộ thuộc diện quy hoạch sẽ học các lớp dự nguồn ở Trung ương hoặc do địa phương tổ chức. Nhiệm kỳ Đại hội XII ở Trung ương đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thuộc diện quy hoạch, hầu hết các địa phương đều tổ chức lớp cán bộ dự nguồn cấp tỉnh, thành phố để chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, trong một số nhiệm kỳ gần đây, các đồng chí ủy viên TW Đảng, Ban Bí thư, Bộ Chính trị thường xuyên nghe các chuyên đề chuyên sâu về chính trị, tư tưởng và một số vấn đề quan trọng khác…

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một biện pháp quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Tấm gương của Người về đạo đức, phong cách, về khát vọng độc lập, tự do, dân giầu nước mạnh, về chiều sâu văn hóa, có sự ảnh hưởng to lớn tới mỗi người dân Việt Nam và nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới – Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa của thế giới. 10 chuyên đề tổng hợp những tư tưởng nổi tiếng của Người được tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kết hợp những tài liệu giới thiệu bài nói, viết, việc làm của Người qua các giai đoạn lịch sử, thực sự có sức cảm hóa, lay động lòng người. Từ học tập chuyển sang làm theo, từ cuộc vận động chuyển sang làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, đề cao sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu. Qua đó, kết hợp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc đề cao tự rèn luyện, nói đi đôi với làm, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, lấy việc giáo dục truyền thống, học tập và làm theo Bác để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới…

Thứ tư, coi trọng đấu tranh chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đi đôi với đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Ở Việt Nam, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên không chỉ quan tâm tới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, thông tin thời sự, chính sách, mà còn coi trọng đấu tranh phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái- nguyên nhân chủ yếu dẫn tới “tự diễn biến, tự chuyểnhóa” trong nội bộ. Đồng thời, đấu tranh có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, Đảng, Nhà nước Việt Nam có nhiều quy định cụ thể, về ý thức chính trị của cá nhân, gia đình, ban hành Quy định 19 điều đảng viên không được làm, 27 biểu hiện suy thoái, coi việc lười học tập lý luận chính trị là một trong những biểu hiện suy thoái, ban hành hướng dẫn việc trao đổi, đối thoại đối với các cá nhân có quan điểm khác với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực vi phạm đạo đức, lối sống, Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các tòa án đã đưa ra xét xử 7463 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với 14.540 bị cáo, với số tiền thu hồi đạt gần 80.000 tỷ đồng. Trong đó, có 113 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị thi hành kỷ luật, thậm chí một số đồng chí bị xử lý hình sự. Đáng lưu ý là, trong số đó có 53 đồng chí công tác ở cơ quan chính quyền, 31 cán bộ lực lượng vũ trang. Trong công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bên cạnh việc ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo, định hướng, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh trong từng thời kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm chỉ đạo, thành lập các bộ phận chuyên trách. Ban chỉ đạo đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các vấn đề tư tưởng, lý luận và văn học nghệ thuật từ trung ương đến địa phương, các cơ quan quốc phòng, công an đều có bộ phận chuyên trách, kể cả việc sử dụng công nghệ cao. Quan tâm công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhận diện âm mưu, thủ đoạn” diễn biến hòa bình”, cấp ủy các cấp thường xuyên được cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, trách nhiệm lãnh đạo trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan lý luận, truyền thông đại chúng coi trọng việc tổ chức lực lượng, cung cấp luận cứ, tổ chức viết tin, bài đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội, đem lại những kết quả tích cực.

Thứ năm, sau 35 năm đổi mới đất nước, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhờ sự quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự trưởng thành về mọi mặt, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã hình thành đầy đủ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học, chuyên môn nghiệp vụ, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp., có lập trường tư tưởng vững vàng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Đa số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể ở các cấp có phẩm chất, năng lực và uy tín. Cán bộ cấp chiến lược luôn kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tầm nhìn chiến lược. Kết quả này một phần quan trọng nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên từ nhiều nhiệm kỳ vừa qua.

Về những hạn chế, đó là nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa cao; nội dung, chương trình tuy đã có nhiều đổi mới, nhưng vẫn còn trùng lắp và dàn trải, việc cập nhật thông tin, kiến thức mới chưa theo kịp đòi hỏi của cuộc sống; phương pháp giảng dậy hiện đại chưa thực hiện đều ở các cấp học, bậc học, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; sự chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch cùng với những hạn chế, yếu kém trong quản lý kinh tế- xã hội, một số điểm nóng, bức xúc của người dân chậm được giải quyết làm ảnh hưởng tới hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Nguyên nhân của những kết quả trên trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng từ trung ương đến địa phương, sự nhận thức đúng đắn vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng đội ngũ cán bộ nói riêng; đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện, thử thách, qua nhiều giai đoạn cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; công cuộc đổi mới đất nước cùng với quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế đòi hỏi cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao trình độ chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Từ thực tiễn Việt Nam trong quá trình phát triển có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần vào thành công của đất nước như sau:

-Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng cũng phải kiên định Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách sát hợp với thực tiễn đất nước; không ngừng bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, kiên quyết đấu tranh, phê phán giáo điều, cơ hội, xét lại; phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

– Thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm đúng mức công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin.

– Đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, lý luận trực tiếp là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp đối tượng. Đa dạng hóa các hình thức học tập đi đôi với tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đầu tư cơ sở vật chất thích hợp.

– Coi trọng ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đi đôi với hoàn thiện văn bản pháp luật, quy định về quản lý cán bộ, đảng viên.

– Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

2. Bối cảnh hiện nay và một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước yêu cầu mới

Tình hình thế giới hiện nay và thời gian tới sau Đại hội XIII của Đảng dự báo tiếp tục có những thay đổi nhanh chóng, khó dự báo, thời cơ và thách thức đan xen, tuy nhiên nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm. Đó là, chủ nghĩa cường quyền áp đặt nước lớn, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân túy và thực dụng với các mức độ khác nhau, đang chi phối ở nhiều quốc gia, dân tộc, ảnh hưởng lớn đến quan hệ quốc tế. Những điểm nóng về tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, khủng bố quốc tế, nguy cơ chiến tranh thương mại, bảo hộ mậu dịch, an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống… đang thực sự đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực và trến thế giới. Tiến bộ về khoa học, công nghệ có những bước đột phá mới, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội, làm sâu sắc hơn quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của mỗi quốc gia. Khu vực Đông Nam Á tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, năng động, với vai trò trung tâm của khối ASEAN có ảnh hưởng càng tăng trên trường quốc tế, đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức mới trong quá trình xây dựng cộng đồng đoàn kết, ổn định, hòa bình và thịnh vượng…

Đất nước chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Phấn đấu đến năm 2030, 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Quá trình đổi mới kinh tế, đưa đất nước sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại tiếp tục được đẩy mạnh, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, xã hội ổn định. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được tiến bộ và kết quả quan trọng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Tuy nhiên, tình hình trong nước, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, những yếu kém trong quản lý kinh tế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, phân hóa giầu nghèo, tồn tại một số điểm nóng, bức xúc xã hội, khiếu kiện về đất đai, môi trường chậm được giải quyết, tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sổng của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch, nhất là sử dụng mạng xã hội, facebook, tác động của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, những diễn biến phức tạp về tình hình biển Đông… đòi hỏi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới phải được quan tâm hơn nữa, đổi mới cả về nội dung, phương thức thực hiện.

Từ tình hình trên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ cơ bản như sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cún, học tập lý luận chính trị trong điều kiện mới, chất lượng, trình độ nhận thức lý luận là phẩm chất cơ bản của chất lượng đội ngũ cán bộ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương về ý thức, thái độ học tập lý luận, coi đây là công việc thường xuyên, là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong từng nhiệm kỳ đại hội Đảng, cấp ủy đảng, chính quyền phải xây dựng kể hoạch hàng năm, căn cứ theo từng đối tượng cán bộ, đảng viên để xây dựng nội dung, chương trình, loại hình tổ chức học tập phù hợp. Đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân, phát huy vai trò của tổ chức, chi bộ đảng trong giám sát, tổ chức thực hiện. Kết quả học tập là một tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đây là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, phù hợp với bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác- Lê nin, có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Bên cạnh các định hướng nghiên cứu lớn, quan trọng đã được nêu trong Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, khóa XII về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, đã xác định những vấn đề trọng điểm cần nghiên cứu, làm rõ những nội dung căn bản, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung, phát triển, những nội dung cuộc sống đã vượt qua, đặc biệt dưới tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng khoa học, công nghệ, cách mạng 4.0, các yếu tố thời đại, những vấn đề đặt ra trong thực tiễn xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tổ chức tổng kết thực tiễn những mô hình hay, kinh nghiệm trong và ngoài nước, phát huy dân chủ, sáng tạo trong nghiên cứu lý luận chính trị và giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên một cách thiết thực, hiệu quả.

Thứ tư, quy hoạch lại hệ thống các trường đào tạo, cơ sở nghiên cứu vừa đảm bảo tập trung, thống nhất, tránh phân tán, trùng lắp vừa tạo ra những trung tâm mạnh về từng lĩnh vực lý luận chính trị, đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia đầu đàn, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế. Sớm hoàn thiện các tiêu chí, mô hình đào tạo, bồi dưỡng, các cơ sở nghiên cứu phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thường xuyên đánh giá, kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, đầu tư cơ sở vật chất, thu hút các nhà khoa học, cán bộ giỏi được đào tạo trong và ngoài nước, các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài về các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước. Thực hiện cơ chế đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ nghiên cúư khoa học và hoàn thiện quy trình đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu.

Thứ năm, phát huy vai trò của hệ thống các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Sớm thực hiện đầy đủ quy hoạch các cơ quan báo chí theo Kết luận của Bộ Chính trị khóa XI, những định hướng phát triển nhiệm kỳ XII, XIII tới đây, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, hướng tới các cơ quan báo chí đa phương tiện. Coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các sự kiện chính trị, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp đối tượng, tăng tính hấp dẫn, thuyết phục. Thực hiện nghiêm các hình thức cung cấp thông tin, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, an toàn và bảo mật thông tin theo quy định. Thí điểm một số hình thức đấu thầu, giao nhiệm vụ các cơ quan báo chí, xuất bản về một số nội dung giáo dục tư tưởng, chính trị chuyên sâu, đặc thù, hiệu quả và phù hợp, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa.

Thứ sáu, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao tính chủ động, phát hiện, dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên mạng xã hội, Facebook…chủ động cung cấp thông tin, kiện toàn lực lượng, đặc biệt là các bộ phận chuyên trách không gian mạng, đảm bảo nhanh nhậy, hiệu quả. Quán triệt quan điểm xây và chống trong phê phán quan điểm sai trái, thù địch với ngăn chặn đẩy lùi “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tập trung xử lý những điểm nóng, những bức xúc, nổi cộm; Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, khóa XII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trên không gian mạng; quan tâm đúng mức tới thế hệ trẻ. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ, nhất là phương tiện đấu tranh trên mạng và bảo mật thông tin nội bộ./.

PGS.TS Phạm Văn Linh Phó Chủ tịch Hội đồng LLTW

Tự Đánh Giá Viên Chức Theo Nghị Định 56 (Năm 2022)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2016Họ và tên: NGÔ VĂN LIÊMChức danh nghề nghiệp: Giáo viên Tiểu họcĐơn vị công tác: Trường Tiểu học Mỹ Phước D Hạng chức danh nghề nghiệp: 4 Bậc: ….. Hệ số lương: ………I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết: – Hoàn thành tốt chương trình giảng dạy được phân công. Trong giảng dạy không cắt xén chương trình. Đồng thời giáo dục cho HS nhiều kĩ năng sống thực tế. Cụ thể: + Năm học 2015-2016: được nhà trường phân công giảng dạy lớp 5B, duy trì sĩ số HS và Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học 100% + Hồ sơ hàng tháng luôn được chuyên môn xếp loại Tốt. + Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp trường. + Dự giờ đồng nghiệp theo đúng quy định nhằm rút kinh nghiệm, tham gia dự thao giảng và học tập các chuyên đề. Sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ và cùng đồng nghiệp đóng góp xây dựng tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên sâu hơn. + Soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động dạy học tích cực của thầy và trò. + Lựa chọn và sử dụng hợp lí các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động trong việc học tập của học sinh, xây dựng môi trường học tập hợp tác, thân thiện. + Sử dụng tốt thiết bị, đồ dùng dạy học và tự làm đồ dùng dạy học, biết khai thác các điều kiện có sẵn để phục vụ giờ dạy.2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp: – Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, có lối sống chân thành, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, quan liêu,… – Là một viên chức trong ngành giáo dục tôi luôn ý thức sâu sắc về lối sống đạo đức. Luôn cần kiệm liêm chính công bằng trong công tác đánh giá học sinh. Không vi phạm những quy định của ngành, luật của ngành đưa ra về đạo đức nhà giáo. Luôn thương yêu học sinh, tôn trong mọi người. Không gian lận trong báo cáo hay trong đánh giá học sinh, không bè cánh hay gây bất hòa. Luôn tôn trong và lắng nghe ý kiến của mọi người với thái độ xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, tập thể đoàn kết. – Giao tiếp, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với phụ huynh, với học sinh …, Có có thái độ hòa nhã, tế nhị, đúng mực với nhân dân. 3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức: – Luôn tâm huyết với nghề nghiệp và có trách nhiệm trong việc , động viên, khích lệ học sinh tích cực tham gia phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. – Trong ứng xử với phụ huynh học sinh tôi luôn có thái độ vui vẻ, đúng mực và giải quyết mọi tình huống hợp lý, có tính thuyết phục. Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong nhà trường và hội phụ huynh để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. – Trong công việc hay trong quan hệ với bạn bè đồng nghiệp tôi luôn có thái độ hoà nhã, gần gũi , lắng nghe và tiếp thu ý kiến, cùng đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ.4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức: – Gương mẫu chấp hành và vận động gia đình thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt những quy định nơi mình cư trú. Có ý thức tổ chức kỉ luật cao trong công tác, nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan.– Luôn có ý thức, tinh thần học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Nghiên cứu, xây dưng và học tập chương trình bồi thường xuyên cá nhân…– Thực hiện có trách nhiệm và đạt hiệu quả công tác kiêm nhiệm như: phối hợp nhịp nhàng với BGH các bộ phận tổ chức sinh hoạt đạt hiệu quả các chương trình hoạt động của công đoàn ngành đề ra).PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:…………………………………………………………………………………………6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:………………………………………………………………………………………… II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA

Tham Luận: Về Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng, Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Chi Bộ Và Góp Ý Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Của Bchtư Đảng Tại Đại Hội Xiii Của Đảng

Trong 5 năm qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chi bộ đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến toàn bộ đảng viên trong chi bộ, công tác đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm và phát triển đảng được quan tâm cả về chất lượng lẫn số lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở được thực hiện đúng quy trình. Việc kiểm tra, giám sát đã có sự đổi mới về nội dung, phương pháp lãnh đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành GD&ĐT. Chi bộ đảng và hội đồng sư phạm trường THPT Đông Thụy Anh phát huy truyền thống 55 năm của trường, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cơ bản đã đề ra, giữ vững ổn định nhà trường, không ngừng đổi mới và phát triển bền vững.

– Đối với các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục, quán triệt sâu sắc cuộc vận động ” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mà trọng tâm là rèn luyện tư cách, phẩm chất nhà giáo, chống tư tưởng suy thoái đạo đức lối sống; xây dựng phong cách nhà giáo mẫu mực; tôn trọng và hết lòng tận tụy vì học sinh thân yêu; thực hiện dân chủ, kỷ cương trong nhà trường, không vi phạm đạo đức nhà giáo; thường xuyên tự học nâng cao trình độ. Tiếp tục thực hiện ” Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

– Ngoài công tác giảng dạy, CBGV làm tốt công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện,nhiều CBGV tham gia hiến máu nhân đạo trong các năm học. Riêng năm học có 16 giáo viên tham gia hiến máu nhân đạo, giáo viên chủ nhiệm đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cuộc vận động với các phong trào thiết thực đã tác động rất lớn đến sự chuyển biến nhận thức của các em học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức của mình. Các em đã nỗ lực phấn đấu trong quá trình học tập, nhiệt tình năng nổ trong các phong trào, tạo được sự đoàn kết thân thiện giữa bạn bè trong lớp, giữa các lớp với nhau.

– Trong mỗi năm học có từ 25 đến 30 đoàn viên ưu tú dược tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đã kết nạp Đảng 2 hs năm 2018: em Mai Hoàng Minh 12A3 và Nguyễn Thị Trang 12A10.

là một chỉnh thể, ở đó có mối liên hệ hữu cơ không thể tách rời giữa Con người – cuộc đời – sự nghiệp Hồ Chí Minh tư tưởng – phương pháp – phong cách với đạo đức – lối sống – nhân cách của Người. Hồ Chí Minh vĩ đại trong sự giản dị và giảm dị của tầm vóc vĩ đại: Đại Trí, Đại Nhân, Đại Dũng.

1. Mục tiêu đề ra cho việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng là:

– Chi bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám mọi hoạt động trong nhà trường, sau kiểm tra đều thực hiện ra thông báo kết luận hoặc có biên bản kiểm tra và được quản lý đúng quy định. Công tác thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Qua kiểm tra giám sát kết quả cho thấy: Chi bộ đảng và hội đồng sư phạm trường THPT Đông Thụy Anh phát huy truyền thống trên 50 năm của trường, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cơ bản đã đề ra, giữ vững ổn định nhà trường, không ngừng đổi mới và phát triển bền vững. Nhà trường thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước, không có dấu hiệu vi phạm, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, tập thể đoàn kết không có thư khiếu kiện; đảm bảo quy chế dân chủ, mọi việc công khai minh bạch.