Top 8 # Trung Tâm Tư Vấn Tâm Lý Rồng Việt Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Đánh Giá Tâm Lý Là Gì? / Tâm Lý Học Lâm Sàng

Quá trình đánh giá tâm lý Nó là một trong những thành phần quan trọng nhất của sự can thiệp trong lĩnh vực tâm lý học. Nhờ có thể đề xuất các biện pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề cụ thể từ quan sát.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem nó được định nghĩa như thế nào và một đánh giá tâm lý và chẩn đoán dẫn đến là gì.

Sự ra đời của ý tưởng đánh giá tâm lý

Thời điểm lịch sử trong đó sự bùng nổ và phát triển khoa học lớn nhất về đặc thù tâm lý của con người diễn ra chủ yếu tương ứng với thế kỷ mười chín và hai mươi (mặc dù một số lượng đáng kể các nghiên cứu và nghiên cứu trước đây được giả định).

Với điều này và từ sự phát triển của một số ngành kiến ​​thức như thống kê, sư phạm, tâm lý học thực nghiệm trong số những người khác, có thể thiết lập một số xấp xỉ đầu tiên cho khái niệm chẩn đoán.

Chẩn đoán tâm lý và các thành phần của nó

Ba yếu tố chẩn đoán trong tâm lý học

Một chẩn đoán Nó có ba yếu tố chính: đối tượng mà quá trình rơi vào, đối tượng xác định nội dung dựa trên chẩn đoán và mục đích giống nhau, điều này thúc đẩy việc áp dụng một can thiệp cụ thể trong đó các nguyên nhân hoặc yếu tố thúc đẩy các quan sát được đưa ra trong chẩn đoán được phản ánh.

Các giai đoạn của quá trình chẩn đoán tâm lý chung

Đa dạng là những đóng góp của các tác giả chuyên gia trong vấn đề về số lượng và loại thủ tục phải tuân thủ quy trình chẩn đoán. Dường như, tuy nhiên,, Có một sự đồng thuận nhất định để bao gồm bốn giai đoạn chính, mỗi trong số đó có các giai đoạn cụ thể hơn, khác nhau hơn.

1. Lập kế hoạch

Trong giai đoạn lập kế hoạch, tìm kiếm thông tin sơ bộ Về đối tượng và môi trường của nó, một phân tích hỗ trợ các giả định ban đầu (tùy thuộc vào đặc điểm phân loại, phòng ngừa hoặc tái cấu trúc mà chẩn đoán đưa ra) và cuối cùng, cấu hình của sự phát triển chẩn đoán nơi các biến phân tích được đề xuất ban đầu được thiết lập.

2. Phát triển

Giai đoạn thứ hai bao gồm sự phát triển của quá trình, trong đó khung lý thuyết được phân định dựa trên đó để đóng góp cho việc nghiên cứu các đơn vị phân tích, càng đơn giản càng tốt và trình bày một khả năng dự đoán đầy đủ về kết quả quan sát trong tương lai.

3. Xác minh các giả thuyết

4. Viết báo cáo

Báo cáo phải được điều chỉnh cho người nhận về hình thức và loại ngôn ngữ được sử dụng, cũng như âm điệu và cách diễn đạt được sử dụng để nó hiểu.

Đặc điểm của báo cáo tâm lý

Một báo cáo tâm lý là một tài liệu phản ánh kết quả thu được từ phân tích và độ tương phản của các giả thuyết ban đầu được nêu ra, điều này đã thúc đẩy việc đánh giá đối tượng trong câu hỏi.

Nhạc cụ này có bản chất khách quan, theo cách mà việc truyền thông dữ liệu được tìm thấy tới người nhận được tạo điều kiện.

Nói chung, một báo cáo phải bao gồm dữ liệu nhận dạng của người đánh giá và người được đánh giá, các mục tiêu thúc đẩy báo cáo nói trên, trình bày các kỹ thuật thu thập thông tin, quy trình được sử dụng, kết quả thu được, kết luận và đánh giá cuối cùng của người kiểm tra và các hướng dẫn được thực hiện như một sự can thiệp.

Ngoài ra,, eĐịnh dạng và phong cách của một báo cáo tâm lý có thể được phân biệt theo về tiêu chí được lấy làm cơ sở cho việc xây dựng nó: lý thuyết (theo chỉ thị của mô hình lý thuyết cụ thể), kỹ thuật (tổ chức kết quả từ các thử nghiệm và kỹ thuật áp dụng) và dựa trên vấn đề (nhu cầu hoặc lý do cho dấu hiệu tham vấn một cấu trúc cụ thể trong báo cáo).

Mặt khác, báo cáo tâm lý Nó có giá trị pháp lý và được coi là một tài liệu khoa học (những phát hiện có thể nhân rộng) và hữu ích (bao gồm những định hướng cuối cùng về can thiệp tâm lý).

Cách tiếp cận hành vi hoặc chức năng trong đánh giá tâm lý

Có một số cách tiếp cận có thể được thực hiện để hướng dẫn quá trình đánh giá tâm lý của một cá nhân:

Cách tiếp cận truyền thống (hoặc mô hình thuộc tính): tập trung vào phân tích các đặc điểm tính cách như các đơn vị nghiên cứu cơ bản.

Phương pháp hoạt động hoặc tiến hóa: mô hình bảo vệ một tập hợp các giai đoạn tiến hóa trong sự phát triển tâm lý của chủ thể.

Cách tiếp cận nhận thức: tập trung vào nghiên cứu về nhận thức của con người là trục chính.

Phương pháp tâm lý học hoặc kê đơn: nhắm nhiều hơn vào lĩnh vực học tập ở trường và phân tích khả năng trí tuệ của học sinh.

Cách tiếp cận hành vi hoặc chức năng: hướng đến việc đánh giá mối quan hệ giữa các biến nội bộ và bên ngoài của chủ thể như là yếu tố quyết định hành vi của chính họ.

Từ tâm lý học hành vi (hay nhận thức – hành vi) nhiều hơn, cách tiếp cận chức năng nó thường là cách tiếp cận được sử dụng trong quá trình chẩn đoán tham chiếu. Mô hình này cho phép nghiên cứu và phân tích đầy đủ hơn về các biến xác định trong quy trình đánh giá vì nó bảo vệ tiền đề rằng hành vi phải được xem xét có tính đến nhiều yếu tố ảnh hưởng, cả bên trong và bên ngoài.

Như vậy, hành vi của con người nó không nên được hiểu là kết quả của tổng các yếu tố riêng lẻ, vì mỗi tương tác xảy ra giữa hai (hoặc nhiều hơn) đã xuất phát từ một loại ảnh hưởng hoàn toàn khác với tổng hợp của người khởi tạo ban đầu. Với đặc tính phức tạp và dẻo (hoặc có thể thay đổi) rất lớn của nó, nên giải thích theo cách tương tự theo triết lý này: xem xét các yếu tố xác định của nó cũng phức tạp và biến đổi.

Các đặc điểm của phương pháp chức năng

Cách tiếp cận chức năng ưu tiên các biến môi trường hoặc bối cảnh (lúc đầu) và người tương tác (sau này) là yếu tố quyết định hành vi của cá nhân, ưu tiên phân tích loại biến này trong quy trình chẩn đoán. Các định đề của nó xuất phát từ Lý thuyết Sửa đổi Hành vi và từ sự đóng góp của các tác giả như B. F. Skinner, chủ yếu.

Trong mô hình này, ba quan điểm có thể được phân biệt, trong đó nhấn mạnh khác nhau về ảnh hưởng của môi trường, đặc điểm của chủ thể hoặc sự tương tác của hai yếu tố: quan điểm hành vi – tình huống, hành vi nhận thức – hành vi và nhận thức – xã hội, tương ứng.

Phương pháp luận, các giả định của họ được đánh giá bằng thực nghiệm bằng quan sát khách quan về các tiết mục hành vi của chủ thể như một sự phản ánh các kỹ năng và khả năng nội bộ. Do đó, nó tương ứng với một phương pháp luận intrasubject suy diễn.

Mô hình này có một mục đích là cả can thiệp (hoặc sửa đổi) và phòng ngừa, vì nó đã kết hợp sự tương tác giữa chủ thể và môi trường của nó như là đối tượng biến của phân tích. Do đó, hiểu được sức mạnh năng động của mối quan hệ này giữa cả hai yếu tố và mang lại cho hành vi một tầm quan trọng của khả năng sửa đổi và khả năng thích ứng (do đó khả năng phòng ngừa của nó).

Đánh giá tâm lý như một quá trình

Như có thể thấy từ việc đọc văn bản, quá trình đánh giá tâm lý trở thành một tập hợp các thủ tục được thiết lập nghiêm ngặt đó là điều cơ bản để cho phép chẩn đoán đầy đủ và sau đó, can thiệp tâm lý phù hợp với đặc điểm của từng cá nhân nói riêng và các mục tiêu trị liệu mà họ muốn đạt được.

Theo nghĩa này, cách tiếp cận chức năng đã được đưa ra như một mô hình có hỗ trợ lý thuyết quan trọng, cho phép phân tích đầy đủ tất cả các biến có thể ảnh hưởng đến trạng thái hiện tại (triệu chứng, hành vi, nhận thức, v.v.). của cá nhân.

Caballo, V. E. & Simon, M. A. (2001): Cẩm nang tâm lý học lâm sàng cho trẻ em. Madrid: Kim tự tháp.

Cohen, R. & Swerdlik, M. (2001): Kiểm tra và đánh giá tâm lý. Mexico: Đồi McGraw.

Fernández-Ballesteros, R. (2000): Giới thiệu về đánh giá tâm lý. Madrid: Kim tự tháp.

Forns, M. (1993): Đánh giá tâm lý trẻ em. Barcelona: Barcanova.

Tâm Lý Khách Hàng Là Gì? Cách Phân Tích Tâm Lý Khách Hàng

Một trong những nguyên nhân làm cho chương trình / chiến dịch marketing không mang lại hiệu quả chính là không thấu hiểu được tâm lý của khách hàng hoặc đôi khi là hiểu sai.

Là marketer, bạn nên trang bị cho mình một sự hiểu biết nhất định về mảng kiến thức quan trọng này.

[Đừng bõ lỡ: Công cụ kiểm tra lượt truy cập của một website bất kỳ chỉ trong vài giây]

Bài viết sau xin chia sẻ một số điều căn bản cần biết về thấu hiểu tâm lý khách hàng. Hãy bằng đầu với câu hỏi:

Tâm lý khách hàng là gì?

Tâm lý khách hàng (hay tâm lý người tiêu dùng), tiếng Anh là Consumer Psychology, là một lĩnh vực đi vào nghiên cứu những suy nghĩ, niềm tin, cảm xúc hoặc quan điểm ảnh hưởng đến cách người ta ra quyết định mua hàng.

Nó bao gồm các hoạt động như nghiên cứu cá nhân / nhóm / tổ chức và quá trình mà người ta dùng để lựa chọn, tin cậy, sử dụng sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm hoặc ý tưởng để thoả mãn nhu cầu và tác động của quá trình này lên người tiêu dùng và xã hội.

Các chuyên gia trong lĩnh vực này nhìn vào những thứ như quy trình ra quyết định, thuyết phục và động cơ để giúp hiểu rõ vì sao khách hàng mua thứ này mà không phải thứ khác.

Cách người tiêu dùng lựa chọn doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ

Quá trình suy nghĩ và cảm xúc đằng sau quyết định của khách hàng

Các yếu tố môi trường như bạn bè, gia đình, phương tiện truyền thông và văn hoá ảnh hưởng tới quyết định mua ra sao

Điều gì thúc đẩy người ta chọn sản phẩm này thay vì sản phẩm khác

Marketer có thể làm gì để tiếp cận hiệu quả lên khách hàng mục tiêu

Tại sao phải thấu hiểu tâm lý khách hàng?

Đối với nhân viên bán hàng, việc thấu hiểu được tâm lý khách hàng chính là mấu chốt để lựa chọn các chiến thuật đúng đắn và bán được hàng.

Marketing cũng vậy, việc thấu hiểu tâm lý của khách hàng sẽ giúp các chương trình, chiến dịch marketing được định hướng và thực hiện hợp lý để mang về hiệu quả cao nhất.

Thấu hiểu tâm lý khách hàng sẽ giúp:

Doanh nghiệp hiểu khách hàng: hiểu điều gì khiến khách hàng kết dính, khách hàng mục tiêu của sản phẩm (gồm giới tính, tuổi, tình trạng kinh tế) là ai, từ đó nghiên cứu loại sản phẩm và thông điệp marketing nào hấp dẫn với những loại khách hàng này

Phát triển thông điệp marketing: nghiên cứu niềm tin và thái độ lan toả giữa các nhóm để giúp tổ chức biết cách đưa thông điệp ra ngoài và khuyến khích marketing truyền miệng.

Nghiên cứu thái độ và hành vi khách hàng (bao gồm thử nghiệm, khảo sát qua điện thoại, nhóm tập trung, quan sát trực tiếp và bảng câu hỏi): cho phép nhà nghiên cứu tìm thấy những hình mẫu của người tiêu dùng.

Quy trình thấu hiểu tâm lý khách hàng

Tuỳ theo quy mô và sự chú trọng của doanh nghiệp đến việc nghiên cứu tâm lý khách hàng mà quy trình sẽ được thực hiện khác nhau (về quy mô, cũng như độ chặt chẽ), nhưng thường sẽ bao gồm các bước tổng quát như sau.

1. Xác định khách hàng mục tiêu

Mỗi sản phẩm, dịch vụ sẽ có phân khúc khách hàng khác nhau (customer segment), để thực sự hiệu quả trong marketing và bán hàng, ta cần hiểu rõ hành vi, sở thích của đối tượng mà sản phẩm / dịch vụ nhắm đến.

2. Tìm hiểu hành vi, sở thích

Các kỹ thuật / công cụ giúp khám phá tâm lý KH

Bảng câu hỏi / bảng khảo sát: sử dụng công cụ này cho các khách hàng đang sử dụng sản phẩm để thu nhận phản hồi về sản phẩm, cũng như các ý kiến hoặc tâm lý của khách nằm trong câu trả lời.

Trao đổi trực tiếp với KH: nếu có cơ hội, hãy sẵn sàng trao đổi với khách hàng của mình, không ai khác ngoài họ có thể diễn tả chính xác những gì mình nghĩ, cảm thấy.

Các nghiên cứu có sẵn: có thể sử dụng các nghiên cứu tâm lý khách hàng sẵn có thay vì tự mình thực hiện.

Tham gia diễn đàn, nhóm trên Facebook: trao đổi của khách hàng trên những nơi này có thể giúp bạn rất nhiều trong việc hiểu suy nghĩ của khách hàng, qua đây ta có thể thấy được vấn đề, cũng như suy nghĩ của họ về sản phẩm, dịch vụ của mình.

Tạo cộng đồng: tự tạo cộng đồng người dùng cho mình cũng là phương án tuyệt vời để hiểu khách hàng, đây là nơi các góp ý, phản hồi về sản phẩm diễn ra thường xuyên nhất.

Sử dụng công cụ Social listening: đây là công cụ có thể giúp ta tìm thấy các xu hướng đang diễn ra trên nền tảng mạng xã hội.

Một số lưu ý:

Đặt mình vào vị trí của KH: từ đó hình dung ra những câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề KH có thể gặp phải.

Chia thành các giai đoạn trên hành trình mua hàng: khách hàng nào cũng sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau trên hành trình mua hàng (chẳng hạn Nhận thức, Quan tâm, Tương tác, Mua hàng, Giới thiệu người khác…), mỗi giai đoạn là sự chuyển biến về mặt tâm lý, vì vậy việc hiểu rõ điều đó giúp ích rất nhiều trong việc cung cấp các nội dung hoặc chương trình marketing hiệu quả nhất.

Thấu hiểu hành vi, tâm lý khách hàng trên website

Kinh doanh ngày nay không thể thiếu website. Đây là kênh owned media mà doanh nghiệp nên tập trung phát triển, thay vì các kênh Paid media.

Đối với website, câu hỏi làm cách nào để nâng cao hiệu quả luôn là vấn đề trăn trở. Hiệu quả ở đây là về mặt nội dung và bán hàng.

Nói gì thì nói, mỗi visitor vào web chúng ta đều là 1 cá nhân, và mỗi cá nhân đều có các giai đoạn tâm lý như đã nói. Chúng ta cần hiểu tâm lý của họ là gì để thay đổi, điều chỉnh nội dung, cấu trúc web nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng một trang web hướng tới việc đạt mục tiêu, ta cần xây dựng một hệ thống phân tích, nhằm nhanh chóng tìm ra vấn đề hoặc cơ hội cải thiện hiệu quả.

Thường thì ta sử dụng Google Analytics là công cụ phân tích web chủ yếu, nhưng để phân tích ở cấp độ người dùng, ta có thể sử dụng heatmap để khám phá hành vi của khách truy cập.

Một phần mềm heatmap thường kết hợp với các tính năng nâng cao khác nhằm tạo nên 1 bộ giải pháp trong việc hiểu hơn về tâm lý, hành vi khách hàng, chẳng hạn như tính năng bình chọn, khảo sát, nhận đánh giá…

Heatmap được chứng minh là hỗ trợ việc tăng chuyển đổi từ traffic vào website rất tốt.

Nguồn: Tổng hợp

Review Trung Tâm Tiếng Anh Jaxtina

Jaxtina là Hệ thống Trung tâm đào tạo Tiếng Anh GIỎI TOÀN DIỆN 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết đầu tiên tại Việt Nam thuộc Jaxtina Group với quy mô trên toàn quốc. Sứ mệnh của Jaxtina là giúp người Việt tự tin sử dụng tiếng Anh khi đi ra thế giới.

Giới thiệu

JAXTINA hướng tới mục tiêu mang đến chương trình đào tạo tiếng Anh tiêu chuẩn, chất lượng nhất đến với người Việt. Với chương trình học TOÀN DIỆN phát triển đồng đều ở cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chắc chắn sẽ giúp các thế hệ học sinh, sinh viên và người đi làm Việt Nam Tự Tin giao tiếp tiếng Anh thành thạo trong học tập và công việc, kết nối và hòa nhập với nền văn hóa thế giới. Từ đó, Jaxtina mong muốn nâng cao trình chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam với khả năng sử dụng tiếng Anh hàng đầu Châu Á.

Với trên 6 năm nghiên cứu và phát triển, Jaxtina đã đào tạo trên 20.000 Học viên với Lộ trình Toàn Diện 4 Kỹ Năng, Lộ trình luyện thi IELTS tinh gọn và TOEIC 4 Kĩ Năng hiệu quả giúp học viên sử dụng thành thạo tiếng Anh trong học tập và công việc.

Các trung tâm giảng dạy

JAXTINA BẠCH MAI: 435 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

JAXTINA CHÙA LÁNG: 45 ngõ 82 chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

JAXTINA CẦU GIẤY: 10 Nguyễn Khả Trạc, Cầu Giấy, Hà Nội

JAXTINA HÀ ĐÔNG: 112 Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội

JAXTINA TRẦN QUỐC HOÀN: 239 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội

JAXTINA NHỔN, BẮC TỪ LIÊM: 30 Phố Nhổn, Bắc Từ Liêm. Hà Nội

JAXTINA PHỐ VỌNG: Số 2 ngõ 255 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

JAXTINA HỒ CHÍ MINH: 67 Đường 3/2, Quận 10, TP HCM

JAXTINA – ĐẠI HỌC XÂY DỰNG: Tầng 5, Khoa Quốc Tế, Tòa nhà Thí Nghiệm – Đại học Xây Dựng

Chương trình giảng dạy

KHÓA TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG

Nghe Nói Đọc Viết tiếng Anh thành thạo

Tự tin giao tiếp với người nước ngoài

Dễ dàng làm việc trong môi trường quốc tế

Bảo hành kết quả đầu ra trọn đời

KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS 4.0 – 6.5+

Thời gian rút gọn

Củng cố toàn diện

Cố vấn học tập

Cam kết – bảo hành

KHÓA TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP

Đào tạo Toàn Diện 4 kĩ năng thiết kế theo nhu cầu của Doanh Nghiệp

Lộ trình học tập hiệu quả, phương pháp học tập ưu việt

Hỗ trợ 20% chi phí đào tạo cho Doanh Nghiệp

Bảo kết đảm bảo kết quả đầu ra

KHÓA TIẾNG ANH THEO YÊU CẦU

Đào tạo Toàn Diện 4 kĩ năng thiết kế theo nhu cầu của cá nhân

Thời gian và địa điểm học linh hoạt phù hợp với lịch trình của học viên

100% đội ngũ giáo viên có trình độ giảng dạy chuyên nghiệp

Bảo kết đảm bảo kết quả đầu ra

Đánh giá trung tâm tiếng Anh Jaxtina

Đánh giá chương trình giảng dạy

Đánh giá học phí

Đánh giá đội ngũ giảng viên

Đánh giá phương pháp dạy

Đánh giá cơ sở vật chất

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp

Đánh giá uy tín trung tâm

Đánh giá dịch vụ hỗ trợ

Trung Tâm Anh Ngữ Apollo Junior

Trung tâm Apollo bao gồm Apollo Junior & Apollo 360 là trung tâm đào tạo Tiếng Anh 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Apollo tự hào là thành viên của International House – tổ chức Anh ngữ uy tín và lâu đời của Vương Quốc Anh.

Với khẩu hiệu ” Where the best become better“, Apollo luôn luôn nỗ lực không ngừng để trở thành trung tâm đào tạo tiếng Anh hàng đầu Việt Nam.Apollo hiện có 28 trung tâm học tập tiếng Anh hiện đại tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa, Bình Dương và Đà Nẵng. Apollo English cung cấp các chương trình học tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các khóa học tiếng Anh tại Apollo

KINDERGARTEN (TỪ 3 TUỔI)Học tiếng Anh từ sớm giúp học viên phát âm chuẩn hơn với ngữ điệu như người bản xứ. Chương trình học tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo tại Apollo English dạy cách đánh vần, phát âm, và tư duy 100% tiếng Anh để giao tiếp các câu đầy đủ phù hợp ngữ cảnh.

PRIMARY (TỪ 6 TUỔI)Nâng cao khả năng tiếng Anh cho bé, luyện phát âm chuẩn và tăng tư duy 100% tiếng Anh với khóa học tiếng Anh cho trẻ em tiểu học. Học viên cũng sẽ được rèn luyện chiến lược làm bài để đạt điểm cao khi thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

SECONDARY (TỪ 11 TUỔI)Thành thạo tiếng Anh và nâng cao thành tích học tập ở trường với chương trình học tiếng Anh Thiếu Niên. Phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em tiên tiến mang đến nhiều kiến thức từ các môn học khác nhau. Tương tự cách dạy tiếng Anh ở trường quốc tế.

IELTS (TỪ 13 TUỔI)Rèn luyện kiến thức và kỹ năng làm bài thi IELTS để đạt thành tích cao nhất và biến ước mơ du học thành hiện thực. Học viên sẽ nổi bật tại mọi buổi phỏng vấn học bổng nhờ tư duy 100% tiếng Anh và các hoạt động ngoại khoá Apollo.

Apollo English và những con số ấn tượng

515,275 Học viên tín nhiệm và theo học tại Apollo English từ năm 1995

725 Giáo viên trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm

100% Giáo viên nước ngoài

43 Trung tâm quy mô lớn trên cả nước và tiếp tục mở rộng mỗi năm

25 Năm là trung tâm Anh ngữ hàng đầu và hiện đại tại Việt Nam

Hệ thống trung tâm Apollo

Hiện Apollo có 41 trung tâm tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh