Top 12 # Trích Biên Bản Họp Đánh Giá Công Chức Cuối Năm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Biên Bản Họp Đánh Giá Công Chức Cuối Năm 2022

UBND HUYỆN THANH OAITRƯỜNG MN KIM THƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 40 /BB-MNKT

Thanh Oai, ngày 31 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015 – 2016

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;Căn cứ Luật Viên chưc ngày 15/11/2010;Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;Căn cứ Hướng dẫn số 2995/HD-SNV ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và một số các văn bản khác.Thực hiện Công văn số 554 /UBND-PNV ngày 31 tháng 5 năm 2016 của UBND huyện Thanh Oai về Về việc triển khai đánh giá cán bộ, công chức, và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 2/6/2016, tại văn phòng Trường mầm non Kim Thư tổ chức họp đánh giá và phân loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 2015 – 2016.I. THÀNH PHẦN:– Bà: Nguyễn Thị Bích Hòa Hiệu trưởng – Chủ trì;– Bà: Nguyễn Thúy Nga Phó hiệu trưởng – Thư ký.– Cùng toàn thể các công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Trường mầm non Kim Thư.Tổng số: 49/49 công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có mặt tham dự cuộc họp.Vắng mặt: 0 (có lý do hặc không lý do)I. NỘI DUNG:* Bà: Nguyễn Thị Bích Hòa – Hiệu trưởng Trường mầm non Kim Thư, triển khai Công văn số 554 /UBND-PNV ngày 31 / 5 /2016 của UBND huyện Thanh Oai về đánh giá, công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và nêu trình tự cuộc họp:1. Công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.2. Các cá nhân tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.3. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể Trường mầm non Kim Thư, Hiệu trưởng nhà trường kết luận, quyết định đánh giá và phân loại cho từng công chức, viên chức (và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trường mầm non Kim Thư.4. Thư ký tiến hành ghi biên bản; 5. Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp. * Nội dung cuộc họp:1. Bà Nguyễn Thị Bích Hòa – Hiệu trưởng, trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.– Các ý kiến đóng góp:Ưu điểm: Đ/c có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.Khuyết điểm: Dự giờ thăm lớp bồi dưỡng chuyên môn còn ít 2. Bà Nguyễn Thúy Nga – Hiệu phó, trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.– Các ý kiến đóng góp:Ưu điểm: Đ/c có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo, nhiệt tình trong công tác.Khuyết điểm: Còn chưa khéo léo trong giải quyết công việc3. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Viên chức, trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ.– Các ý kiến đóng góp:Ưu điểm: Đ/c có lối sống giản dị, có phẩm chất đạo đức tốtKhuyết điểm: Còn chưa sát sao với công việc được giao.4. Bà Nguyễn Thị Hoa – Viên chức, trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ– Các ý kiến đóng góp:Ưu điểm: Đ/c có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm trong công việc.Khuyết điểm: Cần cố gắng học hỏi thêm về CNTT5.Bà Nguyễn Thị Thủy – Viên chức, trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.– Các ý kiến đóng góp:Ưu

Biên Bản Họp Về Việc Đánh Giá Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Cuối Năm Học 2022

UBND HUYỆN THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 46/BB-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017 – 2018

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;Căn cứ Luật Viên chưc ngày 15/11/2010;Căn cứ Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bổ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bổ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội;Căn cứ Hướng dẫn số 2688/HD-SNV 20/11/2018 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc Hướng dẫn đánh giá và phân loại hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP Hà Nội.Thực hiện Công văn số 597/UBND-NV ngày 10/5/2019 của UBND huyện Thanh Oai về Về việc đánh giá công chức, và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 2018 – 2019.Hôm nay, vào hồi 7giờ ngày 30/5/2019, tại Phòng họp hội đồng sư phạm trường mầm non Mỹ Hưng tổ chức họp đánh giá và phân loại công chức năm học 2018 – 2019.A. THÀNH PHẦN:– Bà: Nhữ Thị Thủy – Hiệu trưởng – Chủ trì;– Bà: Phạm Thị Hương – GVPTCM – Thư ký.– Cùng toàn thể các công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc trường mầm non Mỹ Hưng.Tổng số: 50/52 công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có mặt tham dự cuộc họp.Vắng mặt: 02 (có lý do đ/c Lê Hương, Đức lý do nghỉ thai sản)B. NỘI DUNG:I. Thông qua trình tự và quy định cuộc họp:Đồng chí: Nhữ Thị Thủy – Hiệu trưởng, triển khai Công văn số 597/UBND-PNV ngày 10/5/2019 của UBND huyện Thanh Oai về đánh giá, công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 2018 – 2019 và nêu trình tự cuộc họp:– Công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.– Các cá nhân tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.– Trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể trường, Hiệu trưởng kết luận, quyết định đánh giá và phân loại cho từng công chức, viên chức (và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trường.– Thư ký tiến hành ghi biên bản; – Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.II. Nội dung cuộc họp:1. Đ/c Nhữ Thị Thủy – Hiệu trưởng – trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.– Các ý kiến đóng góp:+ Ưu điểm: Đa số GV,NV trong hội nghị đều có ý kiến nhận xét chung và đánh giá đ/c Thủy luôn nhiệt tình, nhanh nhẹn, tích cực học hỏi và có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý chỉ đạo nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường, đặc biệt là trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Luôn quan tâm và động viên kịp thời, chăm lo đến đời sống tinh thần của CB,GV,NV trong đơn vị và đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy

Biên Bản Họp Hội Đồng Về Việc Đánh Giá Xếp Loại Công Chức, Viên Chức , Lđhđ Năm Học 2022

UBND HUYỆN THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017 – 2018

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;Căn cứ Luật Viên chưc ngày 15/11/2010;Căn cứ Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bổ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bổ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội;Căn cứ Hướng dẫn số 2733/HD-SNV 08/11/2016 của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội về việc Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố Hà Nội. Thực hiện Công văn số 2700/SNV-CCVC ngày 25/10/2017 của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố Hà Nội.Thực hiện Công văn số 610/UBND-NV ngày 15/5/2018 của UBND huyện Thanh Oai về Về việc đánh giá công chức, và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 2017 – 2018.Hôm nay, vào hồi 7giờ ngày 30/5/2018, tại Phòng họp hội đồng sư phạm trường MN Mỹ Hưng tổ chức họp đánh giá và phân loại công chức năm học 2017 – 2018.I. THÀNH PHẦN:– Bà: Nhữ Thị Thủy – Hiệu trưởng – Chủ trì;– Bà: Phạm Thị Hương – GVPTCM – Thư ký.– Cùng toàn thể các công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Trường mầm non Mỹ Hưng.Tổng số: 40/40 công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có mặt tham dự cuộc họp.Vắng mặt: 0II. NỘI DUNG:1. Bà: Nhữ Thị Thủy – Hiệu trưởng, triển khai Công văn số 610/UBND-PNV ngày 15/5/2018 của UBND huyện Thanh Oai về đánh giá, công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 2017 – 2018 và nêu trình tự cuộc họp:– Công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.– Các cá nhân tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.– Trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể trường, Hiệu trưởng kết luận, quyết định đánh giá và phân loại cho từng công chức, viên chức (và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trường.– Thư ký tiến hành ghi biên bản; – Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.2. Nội dung cuộc họp:1. Đ/c Nhữ Thị Thủy – Hiệu trưởng – trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.– Các ý kiến đóng góp:+ Ưu điểm: Đa số GV,NV trong hội nghị đều có ý kiến nhận xét chung và đánh giá đ/c Thủy luôn nhiệt tình, nhanh nhẹn, tích cực học hỏi và có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý chỉ đạo nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường, đặc biệt là trong công tác XD trường đạt chuẩn Quốc gia. Luôn quan tâm và động viên kịp thời, chăm lo đến đời sống tinh thần của CB,GV,NV trong đơn vị và

Top 5 Mẫu Biên Bản Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Đảng Viên Cuối Năm

Tham khảo top 5 mẫu biên bản đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm, để giúp các đảng viên có thể chuẩn bị cho mình một mẫu biên bản hội nghị xếp loại cá nhân hoàn chỉnh và đầy đủ nhất.

Mẫu biên bản hội nghị đánh giá xếp loại chất lựng chi bộ và đảng viên cuối năm là mẫu biên bản mà chi bộ mà cá nhân đảng viên nào cũng cần phải hoàn thành trước cuối năm.

Mẫu biên bản hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm mới đầy đủ nhất, giúp các chi bộ và đảng viên có thể tham khảo để từ đó chuẩn bị cho chi bộ, cá nhân mình một mẫu biên bản hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên đầy đủ và đúng trọng tâm.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày……. tháng…… năm 20…

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ Đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20…

Ngày……………..tháng…………….năm 20……..

Chi bộ:…………………………………………………………………………….tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2017.

– Tổng số đảng viên của chi bộ:………………….đ/c,

– Số đảng viên có mặt:………….đ/c, trong đó chính thức:………….đ/c; dự bị:…………đ/c

– Số đảng viên vắng mặt:……………đ/c, lý do……………………………………………………

– Khách mời: đồng chí…………………………………………………………………………………..

– Chủ trì hội nghị: đ/c:…………………………………………………..chức vụ:…………………..

– Thư ký hội nghị đ/c:…………………………………………………………………………………….

* Đồng chí chủ trì hội nghị thông qua chương trình, nội dung hội nghị:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

* NỘI DUNG HỘI NGHỊ

– Đồng chí …………………………………………….quán triệt việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2017.

I. Đánh giá chất lượng chi bộ

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

+ Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Về lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể chính trị – xã hội:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

– Tổng số:……………….điểm, xếp loại chi bộ:………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Xếp loại đảng viên

– Sau khi chi bộ góp ý vào bản tự kiểm điểm của từng đảng viên; căn cứ Hướng dẫn của Đảng uỷ, đồng chí chủ trì Hội nghị nêu tiêu chuẩn xếp loại đảng viên theo 4 mức:

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

………………………………………………………………………………………………………………..

– Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí sau (nếu bỏ phiếu kín)

* Kết quả xếp loại đảng viên

a. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

b. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

a. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

b. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

Hội nghị kết thúc vào hồi…………giờ………….phút ngày………..tháng………năm 20……

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ THƯ KÝ HỘI NGHỊ