Top 11 # Tổ Chức Đánh Giá Doanh Nghiệp Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Hướng Dẫn Tổ Chức Đánh Giá Và Phân Loại Công Chức, Viên Chức Năm 2022

Hướng dẫn tổ chức đánh giá và phân loại công chức, viên chức năm 2019

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ các Hướng dẫn của Tỉnh ủy: Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 18/11/2019 về kiểm điểm đảng viên; đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên hàng năm và Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 18/11/2019 kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp,

Căn cứ Hướng dẫn số 42/HD-SNV ngày 09/12/2019 của Sở Nội vụ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Hưng Yên,

Các phòng, đơn vị triển khai đánh giá và xếp loại công chức, viên chức năm 2019; nội dung, phương pháp đánh giá theo Hướng dẫn số 42/HD-SNV ngày 09/12/2019 của Sở Nội vụ; đồng thời lưu ý các điểm sau:

– Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đơn vị có trên 30% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu đơn vị bị hạ 1 mức xếp loại theo quy định.

– Cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá tại cơ quan, đơn vị.

– Các phòng, đơn vị triển khai việc đánh giá và xếp loại cán bộ công chức, viên chức làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019.

Các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và lưu hồ sơ đánh giá, phân loại năm 2019 đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình.

Các phòng, đơn vị gửi hồ sơ đánh giá công chức, viên chức và hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2019 về Văn phòng Sở trước ngày 25/12/2019 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Bản mềm gửi vào hộp thư: vanphong.sld@hungyen.gov.vn

+ Phiếu chấm điểm đánh giá cá nhân thuộc phòng (Phụ lục 1A);

+ Phiếu tự đánh giá của các cá nhân thuộc phòng (Phụ lục 1B);

+ Biên bản cuộc họp đánh giá của phòng nghiệp vụ;

+ Tờ trình của đơn vị (v/v đánh giá công chức, viên chức và khen thưởng năm 2019);

+ Phiếu chấm điểm đánh giá của các đồng chí là trưởng, phó đơn vị (Phụ lục 1A);

+ Phiếu tự đánh giá của các đồng chí là trưởng, phó đơn vị (Phụ lục 2B);

+ Biên bản cuộc họp đánh giá tại đơn vị;

+ Tổng hợp kết quả đánh giá phân loại tại đơn vị (Biểu số1, 2);

Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Công Nhận Tổ Chức Đánh Giá Sự Phù Hợp

Dịch vụ công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp là gì ? Điều kiện kinh doanh dịch vụ công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp như thế nào ? Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Việt Luật xin chia sẻ tới quý khách toàn bộ nội dung này cụ thể như sau:

Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Là đơn vị sự nghiệp khoa học, được thành lập theo hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.

Người thành lập, quản lý, điều hành tổ chức công nhận không được thành lập, quản lý, tham gia quản lý, điều hành hoặc làm đại diện theo pháp luật của tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Có cơ cấu tổ chức, hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17011:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17011:2004.

Đáp ứng yêu cầu và điều kiện của một trong các tổ chức công nhận khu vực hoặc quốc tế quy định về hoạt động công nhận tương ứng với chương trình công nhận đăng ký.

Trong vòng 03 năm kể từ ngày thành lập, tổ chức công nhận phải xây dựng năng lực đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản này để trở thành thành viên ký kết tham gia thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức công nhận khu vực hoặc quốc tế đối với các chương trình công nhận tương ứng.

Có ít nhất 03 chuyên gia đánh giá chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn), gồm 01 chuyên gia đánh giá trưởng trong mỗi chương trình công nhận và phải đáp ứng các điều kiện sau:

➦ Được đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu về đánh giá công nhận theo các tiêu chuẩn phiên bản hiện hành (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 15189, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024 và các tiêu chuẩn tương đương khác) phù hợp với chương trình công nhận đăng ký; ➦ Có kinh nghiệm thực hiện ít nhất 05 cuộc đánh giá công nhận theo các tiêu chuẩn công nhận phiên bản hiện hành (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 15189, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024 và các tiêu chuẩn tương đương khác) dưới sự giám sát của chuyên gia đánh giá trưởng đã được phê duyệt; ➦ Chuyên gia đánh giá công nhận tổ chức thử nghiệm, tổ chức hiệu chuẩn, tổ chức giám định phải đáp ứng các yêu cầu khác quy định trong hướng dẫn ILAC-G11:07 của Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC). ➦ Trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động công nhận, phải có ít nhất 02 chuyên gia chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) tương ứng với mỗi lĩnh vực hoạt động công nhận đăng ký bổ sung, đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản này.

4 Tiêu Chí Đánh Giá Tổ Chức Sự Kiện Thành Công, Ấn Tượng

Việc đánh giá sự kiện nên được thực hiện ngay để người tổ chức event kịp thời nhìn nhận các thiếu sót vừa xảy ra. Không nên để quá lâu bởi việc đánh giá sẽ không còn đầy đủ, vấn đề không còn nóng khiến người tổ chức và người thực hiện không còn ấn tượng về nó. Một số bước đánh giá sự kiện thường xuyên được sử dụng như:

Bước 1: Thu Thập Phản Hồi Từ Phía Khách Hàng Và Người Tham Dự

Kinh nghiệm tổ chức sự kiện cho thấy có nhiều người tham dự không muốn điền vào bảng tiêu chí đánh giá sự kiện, đặc biệt là ở những sự kiện tầm cỡ, có số lượng người tham dự lớn. Để chắc chắn người tham dự cung cấp đầy đủ thông tin, bạn có thể phát kèm vé và xem việc điền thông tin như một “thủ tục” để nhận quà trước khi ra về hay sử dụng để bốc thăm trúng thưởng quà tặng.

Bạn không tổ chức sự kiện cho bạn, mà còn cho khách hàng hay công ty, bởi vậy đo lường mức độ hài lòng của khách hàng/ sếp được coi là điều đặc biệt quan trọng.

Ở góc độ người tổ chức sự kiện, bạn nhìn thấy sự kiện hoạt động suôn sẻ, đông người tham dự là thành công. Nhưng dưới góc độ của người khác, họ mong muốn sự kiện phải thể hiện được chiến lược mục tiêu; sản phẩm, dịch vụ của họ được quảng bá rộng rãi… Do đó, hãy hỏi họ có gì cần phải thay đổi, cải thiện nữa không để biết đích xác công việc tiếp theo cần làm những gì.

Bước 3: Họp Ngay Sau Sự Kiện

Sau thực hiện chương trình, tốt nhất nên tiến hành một cuộc họp với các thành viên trong nhóm để cùng nhau đánh giá, nhận xét. Mọi người có thể thẳng thắn đưa ra các đóng góp, ý kiến để người quản lý sự kiện ghi chép, sử dụng làm báo cáo và có hướng đi phù hợp nhất cho các sự kiện được tổ chức vào lần sau.

Bước 4: Lập Bảng Tổng Kết Đánh Giá Sự Kiện

Bạn có thể tham khảo các tiêu chí, mẫu báo cáo đánh giá sự kiện sau đây. Nên đánh giá theo thang điểm 1 đến 5 hoặc “Tốt, trung bình, tệ”.

Đo Lường Mục Tiêu Truyền Thông Sự Kiện Đã Đạt Được

Sự kiện được tổ chức nhằm mục đích gì? Tổ chức lễ ra mắt giới thiệu sản phẩm mới; xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu cho công ty; hay chỉ để thu hút sự chú ý của khách hàng… ? Sau sự kiện, mục tiêu đó có đạt được hay không và mức độ đạt được là?

Lên Kế Hoạch Đánh Giá Tổ Chức Sự Kiện

– Tính khả thi của kế hoạch (toàn bộ quá trình thực hiện có đúng theo kế hoạch hay không, có chỗ nào không thể thực hiện được, vì sao)

– Khả năng hấp dẫn của nội dung (Các hoạt động có đa dạng không, nội dung có gì đặc sắc không, ý tưởng đưa ra có khiến khách hàng thích thú đón nhận không)

– Thiết kế chương trình (Màu sắc, bố cục, phong cách có phù hợp đối tượng khách tham dự không..)

– Thuê địa điểm tổ chức sự kiện (địa điểm thuê tổ chức event có gần trung tâm không, giao thông có thuận tiện không)

– Việc xin giấy phép tổ chức (có suôn sẻ không, có đúng hạn không)

Hoạt Động Truyền Thông, Quảng Cáo

– Bài PR trên báo (có lên được các báo cam kết, có phải sửa lại nội dung không)

– Treo băng rôn, dán poster (độ phủ của bandrol, poster thế nào)

– Phát tờ rơi (tỷ lệ khách hàng biết đến chương trình qua tờ rơi)

– Rải link trên các forum, mạng xã hội (số lượt xem, số lượt phản hồi, số người quan tâm)

Khâu Set Up, Trang Trí

– Không gian tổng thể của Event

– Lắp đặt và trang trí sân khấu (mức độ thẩm mỹ, decor thế nào, backdrop thế nào)

– Sắp xếp khu vực lễ tân, quầy bán vé (Set up quầy bán vé thuận tiện chưa? Quầy lễ tân có dễ tìm kiếm không?)

– Tiện ích khác: Chỗ đậu xe, toilet (Chỗ đậu xe đã tiện lợi chưa, Toilet có thuận tiện cho khách dùng hay không)

Bộ Phận Kỹ Thuật

– Lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu (Âm thanh ánh sáng hoạt động thông suốt không; âm thanh nghe có rõ không, có bị vang không; sân khấu có đẹp không…)

– Hệ thống thiết bị trình chiếu (thiết bị trình chiếu set up đã tốt chưa, có bị ngắt giữa chừng không…)

– Nguồn điện (có ổn định không?)

Đội Ngũ Nhân Sự

– MC (Nói chuyện có lưu loát, ứng xử có linh hoạt, có thu hút khán giả không…)

– Chương trình biểu diễn của ca sĩ, nhóm nhảy (có đúng với lịch trình hay không, biểu diễn có hấp dẫn và không…)

– Sự có mặt của khách mời, đại diện công ty, khách VIP (cách họ phát biểu khai mạc, chào đón khách tham dự đã ổn chưa…)

– Thái độ làm việc của PG, PB (Trang phục có đẹp và phù hợp chương trình không, có lịch sự, chuyên nghiệp không, có nghiêm túc không…)

– Chuẩn bị quà tặng (quà tặng có phù hợp với đối tượng khách không, mức độ thừa thiếu ra sao)

– Phương tiện đi lại

– Gởi giấy mời, confirm sự có mặt của khách mời

– Tiệc và đồ uống tại sự kiện (Có phù hợp không, có ngon không, khách mời có phải đợi lâu không…)

Tổ Chức Thực Hiện Sự Kiện

– Khâu đón khách (Có người tiếp đón không, quy trình đón khách như vậy đã hợp lý chưa, có bắt khách chờ đợi lâu không…)

– Việc phát quà mẫu, tặng quà (Tặng trước hay sau chương trình…)

– Việc bán vé (Việc bán vé thế nào? Có dễ dàng mua vé không…)

– Biện pháp thu hút khách, làm nóng tại chương trình (có hoạt động gì để đón tiếp khách)

Điều Phối Sự Kiện, Giải Quyết Rủi Ro

– Mức độ ăn ý trong phối hợp thực hiện, việc điều phối nhân sự (đã hợp lý hay chưa…)

– Chạy thử, tổng duyệt

– Thời gian thực hiện (Thời gian bắt đầu Event, thời gian kết thúc Event, thời gian chạy phần khai mạc, thời gian chạy phần giới thiệu nội dung, chương trình có trục trặc gì xảy ra ko, có nhiều thời gian chết không)

– Sự linh hoạt giải quyết các tình huống

– Các phát sinh ngoài kế hoạch, nguyên nhân

– Số lượng khách tham gia tương tác

– Thành phần khách tham gia

– Tỷ lệ hợp đồng được ký

– Tỷ lệ đăng ký trò chơi

– Mức độ nhận biết sản phẩm/thương hiệu

Công Việc Sau Event

– Thu dọn hiện trường

– Trả vật dụng thuê mượn

– Thanh toán tiền cho nghệ sỹ, nhà cung cấp

– Làm báo cáo tổng kết tài chính

Đánh Giá Tổng Thể Sau Khi Tổ Chức

– Mức độ truyền tải của thông điệp, ý tưởng qua Event (qua thông điệp, slogan, cách bài trí, hoạt động…, và xem mọi thứ có nhất quán hay không…)

– Sự ăn khớp giữa thời gian, lịch trình của của bản kế hoạch tổ chức và thực tế khi sự kiện diễn ra.

Viet Vision Team Building – Công Ty Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp – Uy Tín

Chú Trọng Việc Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Đảng, Đảng Viên

Thực hiện các hướng dẫn, quy định của Đảng, của ngành về việc đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2015, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Quân sự huyện đã xác định rõ việc đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên rất quan trọng. Đảng ủy Quân sự huyện ra chủ trương lãnh đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc cho đảng viên, quần chúng về mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; chỉ đạo các chi bộ tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ việc thực hiện, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, thực chất; khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở các cấp.

Năm 2015, tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá là 3/3 chi bộ, đạt 100%. Kết quả, có 2/3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 66,6%; 1/3 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 33,4%. Tổng số đảng viên được đánh giá là 26 đảng viên, chiếm 92,8%; số đảng viên được miễn đánh giá là 2, chiếm 7,2%. Kết quả, có 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 11,6%; 20 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 76,9%; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là 3, chiếm 11,5%. Năm 2015, Đảng ủy Quân sự huyện xét đề nghị Đảng ủy cấp trên công nhận đạt trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Giàng A Páo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tủa Chùa (ngồi giữa) làm việc với Đảng ủy Quân sự huyện. Ảnh: Nguyễn Phẩm

Qua việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cho thấy: Đảng ủy Quân sự huyện đã bám sát hướng dẫn của Trung ương, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh, tổ chức quán triệt, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc; tích cực triển khai các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên đến từng chi bộ và đảng viên để thực hiện; chỉ đạo các tổ chức đảng, quần chúng như hội đồng quân nhân, chi đoàn và đảng viên đóng góp cho tập thể Đảng ủy, tổ chức đảng và từng cấp ủy, đảng viên. Đối với tập thể, đi sâu đóng góp về việc lãnh đạo quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quân đội; cụ thể hóa vào việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện về chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; kết quả lãnh đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI về xây dựng Đảng; làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Đối với cá nhân, đi sâu việc kiểm điểm đánh giá về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ; ý thức tổ chức kỷ luật. Các tổ chức đảng, quần chúng và đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tự phê bình và phê bình, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phần lớn báo cáo kiểm điểm của các tổ chức đảng đã đi sâu vào việc phân tích những tồn tại yếu kém, chú trọng công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), thể hiện rõ tính chiến đấu của Đảng.

Khắc phục một số hạn chế, hướng tới nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2015 và những năm tiếp theo, các cấp ủy đảng cần xác định thực hiện tốt nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng cấp trên về nội dung, quy trình đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên phải bám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi loại hình tổ chức đảng và nhiệm vụ được phân công của mỗi đảng viên trên cơ sở nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; trên cơ sở đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, cấp ủy chỉ đạo tìm rõ nguyên nhân và có biện pháp củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém; chủ động kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, kỷ luật Quân đội làm trong sạch đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nguyễn Phẩm (Ban CHQS huyện Tủa Chùa)