Top 5 # Tiêu Chuẩn Đánh Giá Viên Chức Hàng Năm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Đánh Giá Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Dựa Trên Tiêu Chuẩn Năng Lực Chức Danh

Phần mềm sẽ giúp cơ quan triển khai chiến lược lãnh đạo, các mục tiêu thành chương trình hành động cụ thể. Mục tiêu cụ thể sẽ được cấp Lãnh đạo cao nhất cập nhật hằng năm. Các mục tiêu sẽ được chuyển thành các Kế hoạch hành động với các tiêu chí có thể đo lường. Các Kế hoạch hành động sẽ được phân rã qua các cấp quản lý để chuyển thành các công việc cụ thể cho từng Khối, Phòng Ban và cá nhân.

Giải pháp sẽ mang đến cho cơ quan nhiều thuận lợi:

­Mục tiêu hằng năm được thực hiện rõ ràng.

­Có sự tham gia của tất cả Trưởng bộ phận trong suốt các giai đoạn từ hoạch định cho tới thực hiện đạt được mục tiêu.

­ Ràng buộc tất cả Trưởng bộ phận các cấp trách nhiệm đạt được mục tiêu.

­ Xác định quá trình và các công việc cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu cho từng vai trò, nhóm, bộ phận và cả tổ chức.

Đảm bảo đánh giá dựa trên các tiêu chí đo lường được.

Đảm bảo đánh giá căn cứ trên các tiêu chí khách quan.

Thiết lập hệ thống chức danh và tiêu chuẩn rõ ràng.

Lãnh đạo hiểu rõ hơn về các nhân viên.

Nhận thức của Lãnh đạo về chuẩn mực hiệu suất làm việc được truyền đạt rõ ràng.

Nhân viên thấy rõ về hiệu quả làm việc và chính sách khen thưởng.

Phân hệ Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dựa trên tiêu chuẩn năng lực chức danh của Vũ Thảo cung cấp:

Công cụ xây dựng Kế hoạch hành động cho từng đơn vị từ kế hoạch chiến lược của cơ quan.

­ Công cụ xây dựng Kế hoạch công việc dựa trên kế hoạch hành động. Kế hoạch công việc sẽ chứa tất các thành phần cần thiết để hoàn thành kế hoạch hành động.

­Thiết lập chỉ số hiệu suất cốt yếu cho cơ quan, đơn vị và cá nhân.

­Công cụ giúp người dùng quản lý tất cả các việc được phân công và thực hiện kế hoạch.

­Xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực theo chức danh nghệ nghiệp.

­Tích hợp năng lực vào quy trình đánh giá hiệu suất làm việc.

­ Cung cấp Performance dashboard gồm các chỉ số đo lường hiệu suất trong nhiều lớp, cung cấp hệ thống thông tin trực quan để cho phép người dùng đo lường, giám sát và quản lý các chiến thuật và tiến trình thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Phân hệ cung cấp các đặc trưng, chức năng sau.

Dễ sử dụng và mở rộng

– Giao diện web cho phép truy cập mọi lúc, mọi nơi.

– Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến IE, Firefox, Chrome, Safari; các máy tính bảng phổ biến.

– Có khả năng tự động co giãn kích thước màn hình giao diện ứng dụng theo kích thước màn hình của các thiết bị với kỹ thuật Responsive web design.

– Dễ dàng mở rộng đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tổ chức lớn và cực lớn.

Tích hợp quản lý cơ cấu tổ chứcvà thông tin nhân viên Thiết lập và quản lý cơ cấu tổ chức đa cấp và thông tin nhân viên với giao diện đồ họa, trực quan.

Quy trình xét duyệt – Approval Workflow Hỗ trợ quản trị viên điều chỉnh thiết lập của quy trình, mỗi quy trình có luồng xét duyệt riêng cho từng bộ phận. Hỗ trợ phân công theo cơ cấu tổ chức khi thiết lập quy trình phê duyệt.

– Quy trình xét duyệt Chương trình hành động.

– Quy trình điều chỉnh Chương trình hành động.

– Quy trình xét duyệt Đánh giá hiệu quả làm việc.

Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu – KPI Hỗ trợ thiết lập các tiêu chí đánh giá kỹ năng & hành vi theo chức danh công việc.

Hỗ trợ thiết lập tỷ lệ Thực hiện/ Kế hoạch chi phí là một chỉ số đánh giá cho tập thể (đơn vị, phòng ban)

Chương trình Hành động Cung cấp khả năng Lập, Ngưng & Điều chỉnh Chương trình hành động phải thông qua quy trình xét duyệt. Mỗi Chương trình gồm có nhiều hành động. Mỗi hành động:

– Có tỷ trọng khác nhau

– Được phân rã thành nhiều nhiệm vụ.

– Tiến độ hoàn thành của hành động được tổng hợp từ các nhiệm vụ đã phân rã.

Quản lý công việc – Task Management Cung cấp Danh sách việc cần xử lý – To do List, tập hợp các nhiệm vụ từ các hành động khác nhau vào một nơi duy nhất, giúp người dùng dễ dàng nhận, xử lý và theo dõi công việc. Cung cấp công cụ trao đổi ý kiến giống như Facebook để tăng cường cộng tác, trao đổi ý kiến trên từng nhiệm vụ.

Đánh giá Từng cá nhân thực hiện đánh giá định kỳ với Bảng đánh giá riêng, gồm 2 phần:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC: hệ thống tự tổng hợp và đánh giá toàn bộ công việc thực hiện trong kỳ.

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG/HÀNH VI: cá nhân tự đánh giá theo các tiêu chí đã thiết lập cho từng chức danh công việc tương ứng.

Hỗ trợ thiết lập kết quả đánh giá của Lãnh đạo được tổng hợp từ kết quả đánh giá của các nhân viên trực thuộc. Hỗ trợ thiết lập đánh giá tập thể (đơn vị, phòng ban) được tổng hợp từ kết quả đánh giá của tất cả nhân viên. Hỗ trợ đánh giá chéo giữa các đơn vị.

Thông báo email – Email Notifications Gửi email Thông báo nhắc khi có việc được phân công. Hằng ngày sẽ gửi mail cảnh báo các việc tới hạn và quá hạn. Mỗi email nhắc việc tại mỗi bước có Chủ đề (Subject) và nội dung khác nhau.

Biểu thị tình trạng nhiệm vụ – Tasks Status Indicators Hiển thị trực quan màu mô tả tình trạng của nhiệm vụ được giao, giúp chú ý ngay các việc cần xử lý và các việc đang vi phạm thời gian cam kết xử lý.

Quy Trình Đánh Giá Viên Chức, Người Lao Động Hàng Năm

1. Đối với VC, NLĐBước 1: VC, NLĐ làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo Mẫu số 02 hoặc Mẫu Bước 2: Đơn vị tổ chức hội nghị VC, NLĐ tham gia góp ý; các ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp. – Chủ trì cuộc họp: Trưởng đơn vị. – Thành phần tham dự: toàn thể VC, NLĐ của đơn vị. Hội nghị chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 thành phần tham dự có mặt. – Nội dung hội nghị: VC, NLĐ được đánh giá trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác; VC, NLĐ trong đơn vị tham gia góp ý kiến nhận xét, đánh giá đối với người được đánh giá.Bước 3: Trưởng đơn vị nhận xét về kết quả công tác VC, NLĐ; tham khảo kết quả đánh giá của tập thể VC, NLĐ trong đơn vị để quyết định phân loại đánh giá VC, NLĐ theo thẩm quyền. Đối với viên chức giữ chức vụ từ Phó Trưởng bộ môn trở lên, Trưởng đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp, ý kiến của cấp ủy chi bộ, đề xuất mức đánh giá, phân loại trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.* Lưu ý: Các đơn vị tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại VC, NLĐ theo phân cấp (Mẫu số 01), gửi về phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, để tổng hợp chung, làm cơ sở để Hiệu trưởng thực hiện đánh giá, phân loại và bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm.2. Đối với viên chức giữ chức vụ Trưởng các đơn vị (hoặc cấp phó được phân công phụ trách)Bước 1: VC làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo Mẫu số 03;Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt tham gia góp ý; các ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại Hội nghị. – Chủ trì cuộc họp: Hiệu trưởng – Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; đại diện BCH Đảng ủy, đại diện BCH Công đoàn, đại diện BCH Đoàn Thanh niên; Trưởng các đơn vị. Cuộc họp đánh giá, phân loại chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 thành phần tham dự có mặt. – Nội dung hội nghị: VC được đánh giá trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác; các thành viên tham gia hội nghị góp ý kiến nhận xét, đánh giá đối với người được đánh giá.Bước 3: Hiệu trưởng nhận xét về kết quả công tác của VC; tham khảo các ý kiến đóng góp tại hội nghị và ý kiến đóng góp tại hội nghị của đơn vị VC đang công tác quyết định phân loại đánh giá VC theo thẩm quyền.3. Đối với Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởngBước 1: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo Mẫu số 04, Mẫu số 05;Bước 2: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt tham gia góp ý; các ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại Hội nghị. – Chủ trì cuộc họp: Hiệu trưởng – Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, BCH Đảng ủy; đại diện Hội đồng trường, đại diện BCH Công đoàn, đại diện BCH Đoàn Thanh niên; Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị. Hội nghị chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 thành phần tham dự có mặt.– Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác; các thành viên tham gia hội nghị góp ý kiến nhận xét, đánh giá.Bước 3: Trên cơ sở ý kiến đóng góp, kết luận tại cuộc họp, Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị chịu trách nhiệm tổng hợp hồ sơ gửi về Sở Nội vụ để trình Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, phân loại theo quy định; đồng thời xem như là căn cứ để làm cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng đối với Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

Hướng Dẫn Tổ Chức Đánh Giá Và Phân Loại Công Chức, Viên Chức Năm 2022

Hướng dẫn tổ chức đánh giá và phân loại công chức, viên chức năm 2019

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ các Hướng dẫn của Tỉnh ủy: Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 18/11/2019 về kiểm điểm đảng viên; đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên hàng năm và Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 18/11/2019 kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp,

Căn cứ Hướng dẫn số 42/HD-SNV ngày 09/12/2019 của Sở Nội vụ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Hưng Yên,

Các phòng, đơn vị triển khai đánh giá và xếp loại công chức, viên chức năm 2019; nội dung, phương pháp đánh giá theo Hướng dẫn số 42/HD-SNV ngày 09/12/2019 của Sở Nội vụ; đồng thời lưu ý các điểm sau:

– Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đơn vị có trên 30% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu đơn vị bị hạ 1 mức xếp loại theo quy định.

– Cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá tại cơ quan, đơn vị.

– Các phòng, đơn vị triển khai việc đánh giá và xếp loại cán bộ công chức, viên chức làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019.

Các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và lưu hồ sơ đánh giá, phân loại năm 2019 đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình.

Các phòng, đơn vị gửi hồ sơ đánh giá công chức, viên chức và hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2019 về Văn phòng Sở trước ngày 25/12/2019 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Bản mềm gửi vào hộp thư: vanphong.sld@hungyen.gov.vn

+ Phiếu chấm điểm đánh giá cá nhân thuộc phòng (Phụ lục 1A);

+ Phiếu tự đánh giá của các cá nhân thuộc phòng (Phụ lục 1B);

+ Biên bản cuộc họp đánh giá của phòng nghiệp vụ;

+ Tờ trình của đơn vị (v/v đánh giá công chức, viên chức và khen thưởng năm 2019);

+ Phiếu chấm điểm đánh giá của các đồng chí là trưởng, phó đơn vị (Phụ lục 1A);

+ Phiếu tự đánh giá của các đồng chí là trưởng, phó đơn vị (Phụ lục 2B);

+ Biên bản cuộc họp đánh giá tại đơn vị;

+ Tổng hợp kết quả đánh giá phân loại tại đơn vị (Biểu số1, 2);

Hướng Dẫn Đánh Giá, Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Năm 2022

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Thực hiện theo Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong năm 2016.

Sau khi thống nhất cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung, biểu mẫu và thời gian trong việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2016 theo Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Tỉnh ủy Bình Dương. Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung chủ yếu sau đây để các Sở ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 như sau:

Đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, nhằm xác định rõ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm; kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

a) Bảo đảm đúng thẩm quyền: cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá; công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

b) Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

c) Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

d) Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cấp nào ban hành quyết định bổ nhiệm, thì cấp đó thực hiện việc đánh giá.

đ) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

II. Nội dung, biểu mẫu đánh giá đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

1. Bản kiểm điểm phê bình và tư phê bình (mẫu số 02): Áp dụng cho đảng viên là công chức lãnh đạo, quản lý; được sử dụng thay thế phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 13/10/2016 của Tỉnh ủy).

2. Bản kiểm điểm Đảng viên (mẫu số 03): Áp dụng cho Đảng viên là công chức; được sử dụng thay thế phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 13/10/2016 của Tỉnh ủy).

3. Bản kiểm điểm phê bình và tư phê bình (mẫu số 04a): Áp dụng cho Đảng viên là viên chức lãnh đạo, quản lý; được sử dụng thay thế phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 13/10/2016 của Tỉnh ủy).

4. Bản kiểm điểm Đảng viên (mẫu số 04b): Áp dụng cho Đảng viên là viên chức; được sử dụng thay thế phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 13/10/2016 của Tỉnh ủy).

5. Bản kiểm điểm phê bình và tư phê bình (mẫu số 05): Áp dụng cho Đảng viên là cán bộ; được sử dụng thay thế phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 13/10/2016 của Tỉnh ủy).

6. Phiếu đánh giá và phân loại công chức(mẫu số 06): Áp dụng cho công chức không là Đảng viên (theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ).

7. Phiếu đánh giá và phân loại viên chức(mẫu số 07): Áp dụng cho viên chức không là Đảng viên (theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ).

Lưu ý: Đối với cán bộ, công chức, viên chức đồng thời là đảng viên chỉ kiểm điểm chung theo mẫu hướng dẫn như trên và thay đổi tiêu đề phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015.

1. Đề nghị Giám đốc các Sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định tại Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong năm 2016 và Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

2. Ngoài các nội dung cơ bản theo hướng dẫn, các Sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể đối với công chức, viên chức dựa trên các quy định của Nhà nước trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị gắn với các đặc điểm mang tính đặc thù của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. Đồng thời, quy định cụ thể, rõ ràng về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức.

3. Xây dựng quy định xử lý đối với những công chức, viên chức có chất lượng thực thi nhiệm vụ kém như bố trí công tác khác, xử lý kỷ luật hoặc đưa vào diện tinh giản biên chế, giải quyết thôi việc. Đồng thời thực hiện việc khen thưởng, tôn vinh và đãi ngộ đối với những công chức, viên chức có thành tích trong thực thi công vụ.

4. Để kịp thời tổng hợp, báo cáo về Bộ Nội vụ đúng thời gian quy định, Sở Nội vụ đề nghị Giám đốc các Sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức sau khi đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tổng hợp báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 31/12/2016 theo biểu kèm theo, đồng thời gửi qua email: dungthq@binhduong.gov.vn và maildung2002@yahoo.com.

– Công văn 1556/SNV-CCVC.PDF

– Biểu mẫu đánh giá phân loại kèm Công văn 1556/SNV-CCVC