Top 9 # Tiêu Chuẩn Đánh Giá Viên Chức 2019 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Đánh Giá Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Dựa Trên Tiêu Chuẩn Năng Lực Chức Danh

Phần mềm sẽ giúp cơ quan triển khai chiến lược lãnh đạo, các mục tiêu thành chương trình hành động cụ thể. Mục tiêu cụ thể sẽ được cấp Lãnh đạo cao nhất cập nhật hằng năm. Các mục tiêu sẽ được chuyển thành các Kế hoạch hành động với các tiêu chí có thể đo lường. Các Kế hoạch hành động sẽ được phân rã qua các cấp quản lý để chuyển thành các công việc cụ thể cho từng Khối, Phòng Ban và cá nhân.

Giải pháp sẽ mang đến cho cơ quan nhiều thuận lợi:

­Mục tiêu hằng năm được thực hiện rõ ràng.

­Có sự tham gia của tất cả Trưởng bộ phận trong suốt các giai đoạn từ hoạch định cho tới thực hiện đạt được mục tiêu.

­ Ràng buộc tất cả Trưởng bộ phận các cấp trách nhiệm đạt được mục tiêu.

­ Xác định quá trình và các công việc cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu cho từng vai trò, nhóm, bộ phận và cả tổ chức.

Đảm bảo đánh giá dựa trên các tiêu chí đo lường được.

Đảm bảo đánh giá căn cứ trên các tiêu chí khách quan.

Thiết lập hệ thống chức danh và tiêu chuẩn rõ ràng.

Lãnh đạo hiểu rõ hơn về các nhân viên.

Nhận thức của Lãnh đạo về chuẩn mực hiệu suất làm việc được truyền đạt rõ ràng.

Nhân viên thấy rõ về hiệu quả làm việc và chính sách khen thưởng.

Phân hệ Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dựa trên tiêu chuẩn năng lực chức danh của Vũ Thảo cung cấp:

Công cụ xây dựng Kế hoạch hành động cho từng đơn vị từ kế hoạch chiến lược của cơ quan.

­ Công cụ xây dựng Kế hoạch công việc dựa trên kế hoạch hành động. Kế hoạch công việc sẽ chứa tất các thành phần cần thiết để hoàn thành kế hoạch hành động.

­Thiết lập chỉ số hiệu suất cốt yếu cho cơ quan, đơn vị và cá nhân.

­Công cụ giúp người dùng quản lý tất cả các việc được phân công và thực hiện kế hoạch.

­Xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực theo chức danh nghệ nghiệp.

­Tích hợp năng lực vào quy trình đánh giá hiệu suất làm việc.

­ Cung cấp Performance dashboard gồm các chỉ số đo lường hiệu suất trong nhiều lớp, cung cấp hệ thống thông tin trực quan để cho phép người dùng đo lường, giám sát và quản lý các chiến thuật và tiến trình thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Phân hệ cung cấp các đặc trưng, chức năng sau.

Dễ sử dụng và mở rộng

– Giao diện web cho phép truy cập mọi lúc, mọi nơi.

– Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến IE, Firefox, Chrome, Safari; các máy tính bảng phổ biến.

– Có khả năng tự động co giãn kích thước màn hình giao diện ứng dụng theo kích thước màn hình của các thiết bị với kỹ thuật Responsive web design.

– Dễ dàng mở rộng đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tổ chức lớn và cực lớn.

Tích hợp quản lý cơ cấu tổ chứcvà thông tin nhân viên Thiết lập và quản lý cơ cấu tổ chức đa cấp và thông tin nhân viên với giao diện đồ họa, trực quan.

Quy trình xét duyệt – Approval Workflow Hỗ trợ quản trị viên điều chỉnh thiết lập của quy trình, mỗi quy trình có luồng xét duyệt riêng cho từng bộ phận. Hỗ trợ phân công theo cơ cấu tổ chức khi thiết lập quy trình phê duyệt.

– Quy trình xét duyệt Chương trình hành động.

– Quy trình điều chỉnh Chương trình hành động.

– Quy trình xét duyệt Đánh giá hiệu quả làm việc.

Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu – KPI Hỗ trợ thiết lập các tiêu chí đánh giá kỹ năng & hành vi theo chức danh công việc.

Hỗ trợ thiết lập tỷ lệ Thực hiện/ Kế hoạch chi phí là một chỉ số đánh giá cho tập thể (đơn vị, phòng ban)

Chương trình Hành động Cung cấp khả năng Lập, Ngưng & Điều chỉnh Chương trình hành động phải thông qua quy trình xét duyệt. Mỗi Chương trình gồm có nhiều hành động. Mỗi hành động:

– Có tỷ trọng khác nhau

– Được phân rã thành nhiều nhiệm vụ.

– Tiến độ hoàn thành của hành động được tổng hợp từ các nhiệm vụ đã phân rã.

Quản lý công việc – Task Management Cung cấp Danh sách việc cần xử lý – To do List, tập hợp các nhiệm vụ từ các hành động khác nhau vào một nơi duy nhất, giúp người dùng dễ dàng nhận, xử lý và theo dõi công việc. Cung cấp công cụ trao đổi ý kiến giống như Facebook để tăng cường cộng tác, trao đổi ý kiến trên từng nhiệm vụ.

Đánh giá Từng cá nhân thực hiện đánh giá định kỳ với Bảng đánh giá riêng, gồm 2 phần:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC: hệ thống tự tổng hợp và đánh giá toàn bộ công việc thực hiện trong kỳ.

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG/HÀNH VI: cá nhân tự đánh giá theo các tiêu chí đã thiết lập cho từng chức danh công việc tương ứng.

Hỗ trợ thiết lập kết quả đánh giá của Lãnh đạo được tổng hợp từ kết quả đánh giá của các nhân viên trực thuộc. Hỗ trợ thiết lập đánh giá tập thể (đơn vị, phòng ban) được tổng hợp từ kết quả đánh giá của tất cả nhân viên. Hỗ trợ đánh giá chéo giữa các đơn vị.

Thông báo email – Email Notifications Gửi email Thông báo nhắc khi có việc được phân công. Hằng ngày sẽ gửi mail cảnh báo các việc tới hạn và quá hạn. Mỗi email nhắc việc tại mỗi bước có Chủ đề (Subject) và nội dung khác nhau.

Biểu thị tình trạng nhiệm vụ – Tasks Status Indicators Hiển thị trực quan màu mô tả tình trạng của nhiệm vụ được giao, giúp chú ý ngay các việc cần xử lý và các việc đang vi phạm thời gian cam kết xử lý.

Tiêu Chuẩn 5. Đánh Giá Sinh Viên

* Sinh viên có được đánh giá lúc ra trường hay không?

* Việc kiểm tra và thi cử phủ kín nội dung và mục tiêu của từng học phần cũng như toàn chương trình đến mức độ nào?

* Việc đánh giá có được thực hiện dựa trên tiêu chí hay không?

* Các phương pháp dùng để đánh giá có đa dạng không? Các phương pháp đó là gì?

* Tiêu chí cho đậu/ đánh trượt có rõ ràng hay không?

* Các quy định về kiểm tra thi cử có rõ ràng không?

* Các quy trình kiểm tra, thi cử có rõ ràng, được phổ biến cho mọi người, và được tuân thủ chặt chẽ hay không?

* Có cơ chế nào nhằm đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra, thi cử hay không?

* Sinh viên có hài lòng với các quy trình này không? Sinh viên có than phiền gì không?

* Có các quy định rõ ràng về việc thi lại hay không? Sinh viên có hài lòng với những quy định này không?

* Một phương pháp đánh giá học phần thường dùng là thông qua bài tiểu luận cuối học phần/khóa học. Cách đánh giá này cần phải được đặc biệt lưu ý. Trong bài tiểu luận cuối học phần/khóa học, sinh viên cần phải chứng tỏ kiến thức và kỹ năng của mình, đồng thời phải cho thấy khả năng sử dụng các kiến thức/kỹ năng đó trong tình huống mới.

* Có những quy định cụ thể nào cho việc đánh giá thông qua bài tiểu luận hoặc đề án cuối học phần hay không?

* Có những tiêu chí để đánh giá bài tiểu luận hoặc đồ án cuối học phần/khóa học hay không?

* Tiểu luận hoặc đề án cuối học phần được chuẩn bị như thế nào (về mặt nội dung, phương pháp, kỹ năng)?

* Mức độ yêu cầu đối với bài tiểu luận hoặc đồ án cuối học phần/khóa học có phù hợp không?

* Việc thực hiện bài tiểu luận hoặc đồ án cuối học phần/khóa học có gặp phải tình trạng “nghẽn cổ chai” hay không? Nếu có, nguyên nhân là do đâu?

* Hãy mô tả việc hướng dẫn sinh viên.

Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Website

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Website

Những Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Website

1. Sử dụng đúng Doctype.

2. Sử đụng đúng charset.

3. Sử dụng mã (x)HTML hợp lệ.

4. CSS hợp lệ hoặc tương đối.

5. Không có class hoặc id thừa.

6. Không có link hỏng.

7. Đảm bảo yêu cầu về tốc độ tải/kích thước trang.

8. Không có lỗi JavaScript.

9. Dùng CSS cho tất cả các khía cạnh của giao diện.

10. Hình ảnh trang trí được thể hiện trong CSS.

12. Font chữ của site sử dụng đơn vị tương đối.

13. Giao diện không bị vỡ khi thay đổi font.

14. Menu vẫn hoạt động tốt khi không load CSS.

15.Hoạt động tốt cả trên trình duyệt cũ và mới.

16. Hoạt động khi trình duyệt không hỗ trợ hoặc sử dụng CSS.

17. Hoạt động khi trình duyệt không hỗ trợ hoặc không cho phép hiển thị hình ảnh.

18. Hoạt động ngay trên trình duyệt toàn chữ.

19. Hiển thị tốt trên bản in.

20. Hiển thị trên thiết bị nhỏ.

21. Bao gồm đầy đủ thông tin về Metadata.

22. Hiển thị tốt khi thay đổi kích thước trình duyệt.

23. Cấu trúc phân cấp tốt.

24. Có trang bản đồ site (site map) và trang liên hệ.

25. Có công cụ tìm kiếm.

26. Link về trang chủ trên toàn bộ các trang.

27. Đặt nội dung cho trang báo lỗi ở mọi mức độ.

28. Truy cập được khi người dùng không gõ www.

29. Dùng favicon.

Presentation, bao gồm layout, font, color…, tuy nhiên từ layout mình cũng dịch là giao diện vì ko biết tìm từ nào khác phù hợp hơn

1. Site có dùng CSS cho tất cả các khía cạnh của giao diện (như font, màu, khoảng trống, đường viền…) ko?

2. Hình ảnh trang trí được thể hiện trong CSS hay ngay trong mã (x)HTML?

Accesibility dịch là “thuận tiện có vẻ cũng chưa chuẩn, đây là đặc tính đảm bảo cho site vẫn có thể truy cập khi người sử dụng bị tàn tật hoặc có vấn đề khi tải site về

2. Font chữ của site sử dụng đơn vị tương đối thay cho đơn vị tuyệt đối chứ?

3. Liệu có phần nào của giao diện bị bể (vỡ) khi thay đổi font ko?

4. Site sử dụng loại form thuận tiện

5. Site sử dụng loại bảng (table) thuận tiện

6. Độ tương phản, độ sáng của site có hiệu quả ko?

7. Bạn có dùng mỗi màu sắc để thể hiện thông tin quan trọng không? (dành cho người mù màu???)

8. Có thời gian trễ mỗi khi dùng menu thả xuống ko? (dành cho người có thần kinh vận động chậm phát triển)

9. Bạn có mô tả các link không (dành cho người mù)

1. Site hoạt động tốt cả trên trình duyệt cũ và mới chứ?

2. Site vẫn hoạt động ngay cả khi trình duyệt không hỗ trợ hoặc sử dụng CSS chứ?

3. Site vẫn hoạt động ngay cả khi trình duyệt không hỗ trợ hoặc không cho phép hiển thị hình ảnh chứ?

4. Site vẫn hoạt động ngay trên trình duyệt toàn chữ, ví dụ Lynx chứ?

5. Site vẫn hiển thị tốt trên bản in chứ?

6. Site vẫn hiển thị trên thiết bị nhỏ chứ (ví dụ duyệt web trên điện thoại di động, PocketPC…)

7. Site bao gồm đầy đủ thông tin về Metadata chứ?

8. Site hiển thị tốt khi ta thay đổi kích thước trình duyệt chứ?

1. Site có cấu trúc phân cấp tốt chứ?

2. Các tiêu đề có dễ nhận ra ko?

3. Di chuyển (= navigation, cũng có nghĩa là điều hướng, các menu, tab thường đảm nhận việc này) trong site dễ dàng chứ?

4. Cách di chuyển trong site phù hợp chứ?

5. Site sử dụng ngôn ngữ đúng và phù hợp chứ?

6. Site có trang bản đồ site (site map) và trang liên hệ không? Chúng có dễ thấy ko?

7. Trang có công cụ tìm kiếm ko? (dành cho website lớn)

8. Có link về trang chủ trên toàn bộ các trang ko?

9. Các link đều được gạch chân chứ? (???)

1. Bạn có đặt nội dung cho trang báo lỗi (lỗi 404 – lỗi không truy cập được) ở mọi mức độ ko? Trang này có nội dung ý nghĩa và hữu dụng ko?

2. Site có dùng các địa chỉ URL thân thiện ko?

3. Site có truy cập được khi người dùng ko gõ www ko?

4. Site có dùng favicon (biểu tượng nhỏ của site) ko?

Và cuối cùng, nếu đa số câu trả lời là YES thì tôi tin rằng người thiết kế ra site đó hẳn là 1 người có kinh nghiệm về chuẩn web cũng như CSS.

Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!

Mẫu Phiếu Đánh Giá Viên Chức 2022

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN ĐỨC CƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS QUANG TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2018

Họ và tên: Đinh Hải ĐườngChức vụ, chức danh: Giáo viên môn Tin họcĐơn vị công tác: Trường THCS Quang Trung.Hạng chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS, hạng III, mã số V.07.04.12, Bậc: 3, Hệ số lương: 2,72 I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:– Bản thân luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.– Tâm huyết, tận tuỵ với công việc, có ý chí cầu tiến và tìm tòi học hỏi để hoàn thành công việc.– Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung phù hợp với đối tượng học sinh; đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.– Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, sử dụng đồ dùng có hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.– Với nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, Bản thân tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Kết quả (2 giải ba và 3 giải khuyến khích hội thi Tin học trẻ không chuyên cấp huyện).– Chất lượng bộ môn đạt 85,84% học sinh trên trung bình.2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:– Thực hiện sống và làm việc theo pháp luật, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.– Thực hiện tốt những việc cán bộ, viên chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức.– Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp và các đoàn thể trong cơ quan để thực hiện nhiệm vụ chung, hoàn thành tốt công việc chuyên môn của mình và của tổ.– Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, có lối sống chân thành, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, mệnh lệnh. – Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động “Xây dựng môi trường học tập thân thiện”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:– Có tinh thần phối hợp, hợp tác trong công việc đối với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành các công việc do BGH nhà trường đã giao.– Đối với nghề, luôn tâm huyết với nghề, và có trách nhiệm trong công việc của mình.4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:– Có tinh thần học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của bản thân.– Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhưng quy định nơi mình cư trú và nơi công tác.– Có tổ chức kỷ luật trong công tác, nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan.II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:1. Đánh giá ưu, nhược điểm:* Ưu điểm:– Luôn cố gắng học hỏi và tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các lĩnh vực công tác.– Nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc, tâm huyết với nghề nghiệp.* Nhược điểm:– Trong công việc của tổ đôi khi chưa kiên quyết, còn nể nang.– Nhập điểm vào phần mềm còn chậm so với kế hoạch– Giáo án chưa thể hiện rõ công văn 17902. Phân loại đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ

Ngày 21 tháng 5 năm 2018 Viên chức tự đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên)

ĐINH HẢI ĐƯỜNG

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức: