Top 6 # Phiếu Đánh Giá Công Chức 2019 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Phiếu Đánh Giá Công Chức Quản Lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝNăm 2014

Họ và tên: Nguyễn Hữu Định. Số hiệu công chức: Chức vụ, công việc được giao: Q. Hiệu trưởngĐơn vị công tác: THPT Thới LaiNgạch công chức: 15113. Bậc: 5. Hệ số: 3.66 I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN: 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: – Học tập nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.– Học tập, nghiên cứu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. – Từ việc học tập các nội dung nêu trên, bản thân đã gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện đúng pháp luật, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương.– Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật để làm căn cứ cho các quyết định.2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;a) Về phẩm chất chính trị: – Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.– Chấp hành và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.– Kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước ta.b) Về đạo đức:– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác với thái độ làm việc tận tình, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. – Đấu tranh trước những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ. c) Về lối sống: – Luôn thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và coi đó là việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân thường xuyên trong công tác cung như trong đời sống hằng ngày– Bản thân luôn có lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình để ngày càng hoàn thiện bản thân.d) Về tác phong công tác, lề lối làm việc: – Luôn giao tiếp, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Có tác phong làm việc khoa học, đúng giờ, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình đúng mực, luôn coi trọng tính dân chủ – kỷ cương và luôn tạo cơ hội, giúp đỡ cán bộ, giáo viên cùng tiến bộ. Có quan hệ tốt trong gia đình và quần chúng nơi cư trú.– Luôn phát huy quyền làm chủ của viên chức trong đơn vị trên nguyên tắc tập trung dân chủ.– Tác phong, lề lối làm việc nghiêm túc.3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: – Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Tích cực học tập nâng cao trình độ quản lí, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn. Cải tiến phương pháp làm việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhà trường và cấp trên giao.4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ: – Thực hiện nhiệm vụ của bản thân dựa trên kế hoạch năm, tháng, tuần cụ thể. Từ đó bảo đảm đúng tiến độ đã đặt ra.– Chất lượng thực hiện công việc tốt, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý của đơn vị, đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.– Thành tích đạt được trong những năm qua: Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp thành phó, bằng khen của UBND thành phố, đơn vị đạt lao động xuất sắc.* Tồn tại: Trong một số hoạt động chưa đạt được kết quả cao như: công tác bồi dưỡnh nâng cao năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên, Các phong trào thi đua chưa đi vào chiều sâu.5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:– Luôn tâm huyết với nghề nghiệp và có trách nhiệm trong quản lý nhà trường. Trong quản lý và tổ chức thực hiện đều hướng mọi hoạt động của nhà trường vào mục tiêu nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ. Luôn động viên

Phiếu Đánh Giá Và Phân Loại Công Chức Mới Nhất 2022

Thế nào là Phiếu đánh giá và phân loại công chức?

Công chức là toàn bộ những người công tác trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở cấp huyện, cấp tỉnh và Trung ương; những người công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhưng không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; những người công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân nhưng không phải sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp; những người là lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhân sự là công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong biên chế, phải trải qua quá trình tập sự từ 6 – 12 tháng và được hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Mẫu phiếu này do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà công chức đó đang công tác thực hiện. Trong phiếu đánh giá này cần làm nổi bật được kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như những ưu điểm và những mặt còn hạn chế của công chức đó.

Việc đánh giá và phân loại công chức là một thủ tục hành chính được thực hiện mỗi năm công tác nhưng vào thời điểm nào thì hoàn toàn do lãnh đạo các đơn vị quyết định. Riêng các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế… thường tiến hành đánh giá, phân loại công chức hàng năm trước tháng 12.

Lãnh đạo cao nhất trong đơn vị chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả đánh giá và phân loại công chức là cấp phó và công chức dưới quyền quả lý của mình trong đơn vị. Người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp sẽ chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá người đứng đầu đơn vị cấp dưới.

* Công chức tự đánh giá về kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện

Theo quy định hiện nay tại Điều 56 Luật Cán bộ, công chức thì việc đánh giá chất lượng công chức dựa trên 6 nội dung cơ bản sau:

– Công chức có thực hiện nghiêm túc, gương mẫu trong chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước quy định hay không;

– Công chức thể hiện như thế nào về phẩm chất chính trị; đạo đức trong công tác, trong lối sống; ứng xử với đồng nghiệp, đối tác; tác phong và lề lối làm việc có chuẩn mực, khoa học không;

– Đánh giá về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng hay còn hạn chế, có ý thức tích cực học tập, nâng cao trình độ bản thân hay không;

– Thực hiện nhiệm vụ có đúng tiến độ và đạt kết quả cao hay thấp;

– Đánh giá về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và sự đoàn kết phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoặc nhiệm vụ chung của cơ quan thể hiện thế nào;

– Thái độ phục vụ nhân dân trong quá trình làm việc có đúng mực, hợp lý, thuyết phục hay gây sách nhiễu, phiền hà, hống hách với dân.

Trường hợp công chức là lãnh đạo, quản lý thì ngoài những nội dung nêu trên còn cần đánh giá thêm 3 tiêu chí:

– Đánh giá về kết quả hoạt động đơn vị nơi công chức được giao nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý;

– Trong quá trình lãnh đạo, công chức có thể hiện được năng lực quản lý hay không;

– Là lãnh đạo đơn vị, công chức có năng lực tập hợp, gắn kết các công chức dưới quyền trong cơ quan mình hay không.

* Công chức tự nhận xét về ưu, nhược điểm của bản thân và tự nhận mức phân loại

– Tóm tắt lại ưu điểm, nhược điểm chính trong quá trình công tác, tu dưỡng, rèn luyện.

– Dựa trên 4 mức chỉ tiêu đánh giá, công chức tự nhận mình thuộc mức hoàn thành nhiệm vụ nào.

Sau khi tự nhận mức xếp loại, công chức ghi rõ ngày tháng năm viết phiếu rồi ký và ghi rõ họ tên. Sau đó, phiếu được chuyển lên tập thể đơn vị và lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức cho ý kiến nhận xét.

* Phần ý kiến của tập thể đơn vị và lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức

– Tập thể đơn vị nơi công chức đang công tác họp bàn và đưa ra ý kiến nhận xét đối với công chức.

– Lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức đưa ra ý kiến nhận xét cá nhân.

Sau khi có nhận xét của tập thể và lãnh đạo quản lý trực tiếp, thủ trưởng trực tiếp đánh giá ghi ngày tháng nhận xét, ký và ghi rõ họ tên.

* Kết quả đánh giá, xếp loại công chức của cấp có thẩm quyền

Sau khi tổng hợp ưu, nhược điểm của công chức qua các phần nhận xét trên, các cấp có thẩm quyền sẽ quyết định mức hoàn thành nhiệm vụ của công chức ở mức độ nào: xuất sắc, tốt, còn hạn chế về năng lực hay không hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, Thủ trưởng đơn vị ghi rõ ngày tháng đánh giá; ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên Phiếu đánh giá và phân loại công chức này.

Tải mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức

Mẫu Phiếu Đánh Giá Viên Chức 2022

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN ĐỨC CƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS QUANG TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2018

Họ và tên: Đinh Hải ĐườngChức vụ, chức danh: Giáo viên môn Tin họcĐơn vị công tác: Trường THCS Quang Trung.Hạng chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS, hạng III, mã số V.07.04.12, Bậc: 3, Hệ số lương: 2,72 I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:– Bản thân luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.– Tâm huyết, tận tuỵ với công việc, có ý chí cầu tiến và tìm tòi học hỏi để hoàn thành công việc.– Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung phù hợp với đối tượng học sinh; đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.– Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, sử dụng đồ dùng có hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.– Với nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, Bản thân tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Kết quả (2 giải ba và 3 giải khuyến khích hội thi Tin học trẻ không chuyên cấp huyện).– Chất lượng bộ môn đạt 85,84% học sinh trên trung bình.2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:– Thực hiện sống và làm việc theo pháp luật, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.– Thực hiện tốt những việc cán bộ, viên chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức.– Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp và các đoàn thể trong cơ quan để thực hiện nhiệm vụ chung, hoàn thành tốt công việc chuyên môn của mình và của tổ.– Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, có lối sống chân thành, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, mệnh lệnh. – Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động “Xây dựng môi trường học tập thân thiện”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:– Có tinh thần phối hợp, hợp tác trong công việc đối với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành các công việc do BGH nhà trường đã giao.– Đối với nghề, luôn tâm huyết với nghề, và có trách nhiệm trong công việc của mình.4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:– Có tinh thần học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của bản thân.– Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhưng quy định nơi mình cư trú và nơi công tác.– Có tổ chức kỷ luật trong công tác, nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan.II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:1. Đánh giá ưu, nhược điểm:* Ưu điểm:– Luôn cố gắng học hỏi và tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các lĩnh vực công tác.– Nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc, tâm huyết với nghề nghiệp.* Nhược điểm:– Trong công việc của tổ đôi khi chưa kiên quyết, còn nể nang.– Nhập điểm vào phần mềm còn chậm so với kế hoạch– Giáo án chưa thể hiện rõ công văn 17902. Phân loại đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ

Ngày 21 tháng 5 năm 2018 Viên chức tự đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên)

ĐINH HẢI ĐƯỜNG

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

Phiếu Đánh Giá Và Phân Loại Viên Chức

Mẫu số 03PHÒNG GD&ĐT CHỢ MỚI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm học 2018 – 2019

Họ và tên: LÊ HỒNG THÁIChức vụ, chức danh: Nhân viên y tế học đườngĐơn vị công tác: Trường Tiểu học C Nhơn MỹHạng chức danh nghề nghiệp: Bậc: Hệ số lương:I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:Thực hiện đúng giờ giấc, luôn hoàn thành tốt hồ sơ sổ sách cá nhân đúng quy định.Bản thân luôn hoàn thành mọi công việc được giao. Tham gia tốt các phong trào của nhà trường như : tham gia các phong trào ngày lễ tết được nhà trường tổ chức và các phong trào khác do nhà trường đề ra.2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:Trung thực, khách quan trong công tác, tuân thủ các kỷ cương,yêu thương và có trách nhiệm với học sinh.Tác phong làm việc khoa học,đúng giờ thể hiện tinh thần phê và tự phê, luôn quan tâm và giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt các công việc do BGH nhà trường đã giao.Đối với nghề, Luôn tâm huyết với nghề, và có trách nhiệm trong công việc của mình.4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:Có tinh thần học tập nâng cao trình độ,chuyên môn nghiệp vụ của bản thân,và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước.Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt những quy định nơi mình cư trú và nơi công tác.Có tổ chức kỷ luật cao trong công tác, nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan.II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨCĐánh giá ưu, nhược điểm:Ưu điểmTôi luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết,sẵn sàng giúp đỡ mọi người.Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã. Ngoài ra tôi thực hiện đóng góp đầy đủ các loại quỹ và các nghĩa vụ khác của viên chức.Có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó. không vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác.Tồn tại:Trong công việc chưa mạnh dạn tham mưa đề xuất cho lãnh đạo2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Nhơn Mỹ,Ngày9 tháng5năm 2019 Viên chức tự đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP Qlý VIÊN CHỨC1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

………………., Ngày……tháng….năm 20….. Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN (GĐ Sở đánh giá CBQL; HT, TP đánh giá GV, NV, CV)1. Nhận xét ưu, nhược điểm

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

………………., Ngày……tháng….năm 20… Thủ trưởng đơn vị (ký tên, ghi rõ họ tên)