Top 12 # Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Công Chức Tập Sự Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Mẫu Bản Nhận Xét Đánh Giá Kết Quả Tập Sự (3 Mẫu)

Mẫu bản nhận xét kết quả tập sự là bản báo cáo, nhận xét đánh giá của cán bộ hướng dẫn tập sự được lập ra nhằm đánh giá kết quả tập sự của viên chức.

BẢN BÁO CÁO NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁKẾT QUẢ HƯỚNG DẪN TẬP SỰ

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường (Giám đốc Trung tâm)…………………

Tôi tên là:………………………………………………… Nam,…. Nữ:………….

Năm vào ngành:……………….. Môn giảng dạy :……………………………

Trình độ chuyên môn (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung học):……….

Chức danh nghề nghiệp: ………………..Mã ngạch :……………………….

Thực hiện Quyết định số: ………………. ngày …………. tháng …………. năm…của Hiệu trưởng Trường (Giám đốc Trung tâm) …………………………. về cử người hướng dẫn tập sự đối với ông (bà) ……………………………………… . Sau thời gian hướng dẫn tập sự từ ngày ………. tháng ………. năm ………. đến ngày ………. tháng ………. năm ………. (……… tháng).

Tôi xin báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả hướng dẫn tập sự như sau:

1. Về phẩm chất đạo đức (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

2. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

3. Về ý thức tổ chức chấp hành luật, nội quy, quy chế của đơn vị (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

4. Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ(dành cho cán bộ hướng dẫn tập sự)

– Họ và tên cán bộ hướng dẫn tập sự: ………………

– Khoa/Phòng:……………………………………….. ……..

– Chức vụ:……………………………………………. ……..

Sau thời gian hướng dẫn viên chức tập sự…, từ ……… đến ……. tôi có nhận xét như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

……………………………………………………………

2. Năng lực chuyên môn công tác:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

4. Quan hệ với đồng nghiệp, sinh viên:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

5. Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

6. Hạn chế:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

7. Kết luận: (viên chức tập sự hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ tập sự, đề nghị công nhận hoặc không công nhận hết thời gian tập sự).

………………………………………………………….

………………………………………………………….

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP SỰ

Tôi tên là:……………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………

Trình độ chuyên môn:……………………………

Đơn vị công tác: ………………………………….

Chức vụ:……………………………………………..

Tôi được phân công hướng dẫn tập sự cho đồng chí ……………………….., từ ngày ……………………đến ngày……………theo quyết định của Trưởng phòng …..huyện ……………..

Đến nay thời gian được phân công hướng dẫn tập sự cho đồng chí: …………….đã hết, tôi xin báo cáo kết quả tập sự của đồng chí như sau:

I. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

– Đồng chí : ……………………………………luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của nghành, nội quy của nhà trường đề ra. Tham gia đầy đủ các buổi học bồi dưỡng chính trị, học tập nghị quyết của Đảng.

– Có lối sống lành mạnh, đoàn kết nội bộ, có ý thức khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên về mọi mặt, tinh thần phục vụ nhân dân tốt, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Hồ sơ: Có đủ các loại hồ sơ theo qui định của Ngành và của nhà trường.Nội dung được cập nhật thường xuyên, đảm bảo theo qui định, trình bày một cách khoa học.

2. Giáo án: Soạn giảng đảm bảo đúng phân phối chương trình, đúng theo kế hoạch giảng dạy, đảm bảo nội dung kiến thức qui định, có đầy đủ bài soạn trước khi lên lớp, soạn bài đúng theo đặc trưng bộ môn.

3. Giảng dạy: Nhiệt tình trong công tác giảng dạy, thực hiện tốt giờ lên lớp, chú ý tới từng đối tượng học sinh, truyền thụ đầy đủ kiến thức và có liên hệ mở rộng cho học sinh khá giỏi. Sử dụng tốt thiết bị dạy học.

4. Chấm trả bài: thực hiện đúng qui định, chấm bài khách quan, công bằng, chính xác, đúng qui định, có nhận xét đầy đủ.

– Thực hiện cập nhật sổ ghi điểm theo đúng thời gian quy định.

5. Dự giờ: Dự giờ đủ số tiết theo qui định có nhận xét giờ dự đầy đủ.

– Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng giúp đồng nghiệp tiến bộ hơn.

6. Tự bồi dưỡng: Tham gia đầy đủ hoạt động bồi dưỡng chính trị thường niên.

– Công tác tự bồi dưỡng chuyên môn được củng cố thường xuyên.

– Tham gia đủ các buổi sinh hoạt khối chuyên môn, tổ nhóm chuyên môn.

7. Chất lượng bộ môn giảng dạy: Đảm bảo chất lượng giảng dạy theo chỉ tiêu kế hoạch xây dựng, có lớp tăng hơn so với kế hoạch.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác công đoàn: Tham gia đầy đủ các buổi họp công đoàn, chấp hành tốt qui định và nhiệm vụ được phân công.

Đoàn kết thân ái, giúp đỡ đồng nghiệp, xây dựng tốt tổ ấm công đoàn.

2. Đoàn thanh niên: Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ, hoàn thành nhiệm vụ mà Đoàn phân công, có ý thức phấn đấu và phát huy tốt vai trò của người Đoàn viên.

3. Công tác khác: Chấp hành nghiêm túc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Chế độ thông tin báo cáo kịp thời, chính xác. Ngày giờ công lao động đảm bảo.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 1. Ưu điểm

– Chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Có đạo đức lối sống lành mạnh, đoàn kết tốt trong tập thể.

– Thực hiện tốt quy chế chuyên môn; luôn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

– Hoàn thành nhiệm vụ được giao, có hiệu quả về số lượng và chất lượng.

– Tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào.

2. Nhược điểm:

– Tinh thần phê và tự phê chưa cao, đôi khi còn chưa chủ động linh hoạt trong công việc .

– Quá trình thực hiện đổi mới Cách, hình thức dạy học còn chưa sáng tạo, kinh nghiệm sống và kinh nghiệm công tác chưa phong phú.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn của giáo viên tập sự tôi nhận thấy đồng chí: ……………………………………đủ tiêu chuẩn để xét hết thời gian tập sự chuyển vào biên chế chính thức.

Vậy tôi đề nghị nhà trường và cấp trên xét, công nhận hết tập sự cho đồng chí:……………theo đúng quy định.

Bản Nhận Xét Hết Tập Sự

Thứ năm – 05/11/2015 10:14

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hoa ThuỷNhiệm vụ được phân công: Giáo viên dạy1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:a. Nhận thức tư tưởng, chính trị: Bản thân luôn có nhận thức đúng đắn về quan điểm đường lối, chủ trương ,chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước.Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định theo chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.b. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước: Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ, công lao động: Chấp hành tốt nội qui, qui chế của ngành, quy định ,quy chế làm việc của trường. Trong công tác luôn chấp hành đầy đủ số lượng ngày công theo qui định, hiệu quả chất lượng ngày công luôn đạt cao, biết tận dụng mọi thời gian cần có để hoàn thành công việc được phân công.d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; Giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức,nhân cách của người GV – tổng phụ trách Đội trong nhà trường. Có lối sống trong sáng, giản dị mẫu mực; có ý thức cao trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác giảng dạy, trong các hoạt động khác. Bản thân luôn nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiêp, của lãnh đạo nhà trường và của toàn thể học sinh trong trường.đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhận dân và học sinh: Có ý thức xây dựng , tạo lập khối đoàn kết, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể sư phạm sống lành mạnh, chan hoà, cởi mở. Luôn luôn trung thực trong công tác, trong sinh hoạt. Quan hệ đồng nghiệp thân thiện, chân tình được đồng nghiệp quý mến. Luôn có ý thức phục vụ nhân dân, học sinh tận tình, chu đáo, thân thiện.

2. Kết quả công tác được giao:a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng đơn vị, thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể: Trong công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hiệu quả , chất lượng công tác luôn đạt ở mức tốt.b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê và tự phê bình: Có ý thức tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đội, quản lý tài chính, tài sản nhà trường. Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; có tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh.3.Khá năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội….) Có năng lực giảng dạy.4.Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách nhiệm vụ . Ưu điểm: Nhiệt tình ,say sưa với công việc,luôn năng động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhược điểm: Là giáo viên mới thử việc lần đầu nên chưa có kinh nghiệm trong dạy học,còn bở ngở,chưa thật năng động sáng tạo.Hoa Thủy, ngày 01 tháng 11 năm 2015

Người tự nhận xét

Tác giả bài viết: TH HOA THUỶ

Bài Cảm Nhận Và Nhận Xét Đánh Giá Về Công Ty Việt Tâm Đức Khi Thực Tập Tại Công Ty

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Bài cảm nhận và nhận xét đánh giá về công ty Việt Tâm Đức – Sinh viên năm cuối Mẫn Văn Trí Trường ĐHCNTT & TT Thái Nguyên sau khi thực tập tại công ty.

Lời đầu tiên cho em xin được cảm ơn công ty đã cho em có cơ hội được thực tập tại công ty cổ phần thương mại và giáo dục Việt Tâm Đức. Tuy thời gian thực tập chưa được nhiều, nhưng thời gian qua em đã được các anh, chị, bạn bè cùng phòng hướng dẫn tận tình và chỉ dạy chu đáo giúp em biết được rất nhiều kiến thức về chuyên môn và kinh nghiệm làm việc hiện nay và sau này. Đặc biệt em xin cảm ơn phòng truyền thông đã hướng dẫn chỉ dạy cho em trực tiếp hướng dẫn cho em kiến thức nghiệp vụ về SEO và đã giúp em bước đầu tìm hiểu tốt về SEO và những việc em phải làm trong thời gian thực tập tại công ty.

Qua tìm hiểu em biết được công ty cổ phần thương mại và giáo dục Việt Tâm Đức phát triển trên nhiều lĩnh vực như: Thiết kế website, Bảo trì – Nâng cấp website, Dịch vụ Seo và du lịch. Công ty làm việc rất chuyên nghiệp đồng thời em nhận thấy công ty còn là một môi trường đào tạo nguồn nhân lực rất lớn. Đây là môi trường rất tốt cho các bạn trẻ đang thực tập và sắp ra trường như em có điều kiện học và làm việc. Ngoài ra đội ngũ nhân viên của công ty còn rất nhiệt tình trong công việc, môi trường làm việc rất thân thiện.

Công ty cổ phần thương mại và giáo dục Việt Tâm Đức làm việc luôn có tâm, tận tình, cẩn thận của con người đất Việt, là một môi trường làm việc chuyên nghiệp và lý tưởng đối với nhiều người và riêng em cũng vậy. Chỉ mới qua vài tuần thực tập ngắn ngủi tại công ty, em đã học tập và tìm hiểu tích lũy kiến thức ở công ty em rất mong muốn và tự hào nếu được trở thành nhân viên của công ty, để xây dựng và đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Cuối cùng em xin chúc Công ty cổ phần thương mại và giáo dục Việt Tâm Đức ngày càng phát triển, vươn xa không chỉ trong mà ngoài nước, và tạo nhiều cơ hội cho không chỉ riêng em và các bạn có cơ hội học tập, thực tập tại công ty, tìm hiểu và phát triển cho sự nghiệp sau này.

Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Công Nhận Tổ Chức Đánh Giá Sự Phù Hợp

Dịch vụ công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp là gì ? Điều kiện kinh doanh dịch vụ công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp như thế nào ? Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Việt Luật xin chia sẻ tới quý khách toàn bộ nội dung này cụ thể như sau:

Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Là đơn vị sự nghiệp khoa học, được thành lập theo hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.

Người thành lập, quản lý, điều hành tổ chức công nhận không được thành lập, quản lý, tham gia quản lý, điều hành hoặc làm đại diện theo pháp luật của tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Có cơ cấu tổ chức, hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17011:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17011:2004.

Đáp ứng yêu cầu và điều kiện của một trong các tổ chức công nhận khu vực hoặc quốc tế quy định về hoạt động công nhận tương ứng với chương trình công nhận đăng ký.

Trong vòng 03 năm kể từ ngày thành lập, tổ chức công nhận phải xây dựng năng lực đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản này để trở thành thành viên ký kết tham gia thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức công nhận khu vực hoặc quốc tế đối với các chương trình công nhận tương ứng.

Có ít nhất 03 chuyên gia đánh giá chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn), gồm 01 chuyên gia đánh giá trưởng trong mỗi chương trình công nhận và phải đáp ứng các điều kiện sau:

➦ Được đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu về đánh giá công nhận theo các tiêu chuẩn phiên bản hiện hành (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 15189, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024 và các tiêu chuẩn tương đương khác) phù hợp với chương trình công nhận đăng ký; ➦ Có kinh nghiệm thực hiện ít nhất 05 cuộc đánh giá công nhận theo các tiêu chuẩn công nhận phiên bản hiện hành (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 15189, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024 và các tiêu chuẩn tương đương khác) dưới sự giám sát của chuyên gia đánh giá trưởng đã được phê duyệt; ➦ Chuyên gia đánh giá công nhận tổ chức thử nghiệm, tổ chức hiệu chuẩn, tổ chức giám định phải đáp ứng các yêu cầu khác quy định trong hướng dẫn ILAC-G11:07 của Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC). ➦ Trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động công nhận, phải có ít nhất 02 chuyên gia chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) tương ứng với mỗi lĩnh vực hoạt động công nhận đăng ký bổ sung, đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản này.