Top 12 # Đánh Giá Năng Lực Cán Bộ Công Chức / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Đánh Giá Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Dựa Trên Tiêu Chuẩn Năng Lực Chức Danh / 2023

Phần mềm sẽ giúp cơ quan triển khai chiến lược lãnh đạo, các mục tiêu thành chương trình hành động cụ thể. Mục tiêu cụ thể sẽ được cấp Lãnh đạo cao nhất cập nhật hằng năm. Các mục tiêu sẽ được chuyển thành các Kế hoạch hành động với các tiêu chí có thể đo lường. Các Kế hoạch hành động sẽ được phân rã qua các cấp quản lý để chuyển thành các công việc cụ thể cho từng Khối, Phòng Ban và cá nhân.

Giải pháp sẽ mang đến cho cơ quan nhiều thuận lợi:

­Mục tiêu hằng năm được thực hiện rõ ràng.

­Có sự tham gia của tất cả Trưởng bộ phận trong suốt các giai đoạn từ hoạch định cho tới thực hiện đạt được mục tiêu.

­ Ràng buộc tất cả Trưởng bộ phận các cấp trách nhiệm đạt được mục tiêu.

­ Xác định quá trình và các công việc cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu cho từng vai trò, nhóm, bộ phận và cả tổ chức.

Đảm bảo đánh giá dựa trên các tiêu chí đo lường được.

Đảm bảo đánh giá căn cứ trên các tiêu chí khách quan.

Thiết lập hệ thống chức danh và tiêu chuẩn rõ ràng.

Lãnh đạo hiểu rõ hơn về các nhân viên.

Nhận thức của Lãnh đạo về chuẩn mực hiệu suất làm việc được truyền đạt rõ ràng.

Nhân viên thấy rõ về hiệu quả làm việc và chính sách khen thưởng.

Phân hệ Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dựa trên tiêu chuẩn năng lực chức danh của Vũ Thảo cung cấp:

Công cụ xây dựng Kế hoạch hành động cho từng đơn vị từ kế hoạch chiến lược của cơ quan.

­ Công cụ xây dựng Kế hoạch công việc dựa trên kế hoạch hành động. Kế hoạch công việc sẽ chứa tất các thành phần cần thiết để hoàn thành kế hoạch hành động.

­Thiết lập chỉ số hiệu suất cốt yếu cho cơ quan, đơn vị và cá nhân.

­Công cụ giúp người dùng quản lý tất cả các việc được phân công và thực hiện kế hoạch.

­Xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực theo chức danh nghệ nghiệp.

­Tích hợp năng lực vào quy trình đánh giá hiệu suất làm việc.

­ Cung cấp Performance dashboard gồm các chỉ số đo lường hiệu suất trong nhiều lớp, cung cấp hệ thống thông tin trực quan để cho phép người dùng đo lường, giám sát và quản lý các chiến thuật và tiến trình thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Phân hệ cung cấp các đặc trưng, chức năng sau.

Dễ sử dụng và mở rộng

– Giao diện web cho phép truy cập mọi lúc, mọi nơi.

– Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến IE, Firefox, Chrome, Safari; các máy tính bảng phổ biến.

– Có khả năng tự động co giãn kích thước màn hình giao diện ứng dụng theo kích thước màn hình của các thiết bị với kỹ thuật Responsive web design.

– Dễ dàng mở rộng đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tổ chức lớn và cực lớn.

Tích hợp quản lý cơ cấu tổ chứcvà thông tin nhân viên Thiết lập và quản lý cơ cấu tổ chức đa cấp và thông tin nhân viên với giao diện đồ họa, trực quan.

Quy trình xét duyệt – Approval Workflow Hỗ trợ quản trị viên điều chỉnh thiết lập của quy trình, mỗi quy trình có luồng xét duyệt riêng cho từng bộ phận. Hỗ trợ phân công theo cơ cấu tổ chức khi thiết lập quy trình phê duyệt.

– Quy trình xét duyệt Chương trình hành động.

– Quy trình điều chỉnh Chương trình hành động.

– Quy trình xét duyệt Đánh giá hiệu quả làm việc.

Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu – KPI Hỗ trợ thiết lập các tiêu chí đánh giá kỹ năng & hành vi theo chức danh công việc.

Hỗ trợ thiết lập tỷ lệ Thực hiện/ Kế hoạch chi phí là một chỉ số đánh giá cho tập thể (đơn vị, phòng ban)

Chương trình Hành động Cung cấp khả năng Lập, Ngưng & Điều chỉnh Chương trình hành động phải thông qua quy trình xét duyệt. Mỗi Chương trình gồm có nhiều hành động. Mỗi hành động:

– Có tỷ trọng khác nhau

– Được phân rã thành nhiều nhiệm vụ.

– Tiến độ hoàn thành của hành động được tổng hợp từ các nhiệm vụ đã phân rã.

Quản lý công việc – Task Management Cung cấp Danh sách việc cần xử lý – To do List, tập hợp các nhiệm vụ từ các hành động khác nhau vào một nơi duy nhất, giúp người dùng dễ dàng nhận, xử lý và theo dõi công việc. Cung cấp công cụ trao đổi ý kiến giống như Facebook để tăng cường cộng tác, trao đổi ý kiến trên từng nhiệm vụ.

Đánh giá Từng cá nhân thực hiện đánh giá định kỳ với Bảng đánh giá riêng, gồm 2 phần:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC: hệ thống tự tổng hợp và đánh giá toàn bộ công việc thực hiện trong kỳ.

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG/HÀNH VI: cá nhân tự đánh giá theo các tiêu chí đã thiết lập cho từng chức danh công việc tương ứng.

Hỗ trợ thiết lập kết quả đánh giá của Lãnh đạo được tổng hợp từ kết quả đánh giá của các nhân viên trực thuộc. Hỗ trợ thiết lập đánh giá tập thể (đơn vị, phòng ban) được tổng hợp từ kết quả đánh giá của tất cả nhân viên. Hỗ trợ đánh giá chéo giữa các đơn vị.

Thông báo email – Email Notifications Gửi email Thông báo nhắc khi có việc được phân công. Hằng ngày sẽ gửi mail cảnh báo các việc tới hạn và quá hạn. Mỗi email nhắc việc tại mỗi bước có Chủ đề (Subject) và nội dung khác nhau.

Biểu thị tình trạng nhiệm vụ – Tasks Status Indicators Hiển thị trực quan màu mô tả tình trạng của nhiệm vụ được giao, giúp chú ý ngay các việc cần xử lý và các việc đang vi phạm thời gian cam kết xử lý.

Tphcm Đổi Cách Đánh Giá Cán Bộ, Công Chức / 2023

Kết quả đánh giá, phân loại này sẽ là cơ sở để chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của HĐND TPHCM.

Theo quy định mới, điểm đánh giá năng lực, kỹ năng giảm xuống trong khi đó điểm đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao thì tăng thêm 10 điểm. Đặc biệt, nếu như trước đây cán bộ, công chức đạt 80-100 điểm sẽ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì với quy định mới sẽ phải đạt từ 90 điểm trở lên. Còn để hoàn thành tốt nhiệm vụ phải đạt từ 75-90 điểm, thay vì 65-80 điểm như trước đây. Cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật trong quý được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quý, cán bộ, công chức, viên chức có bao nhiêu ngày làm việc thực tế, cuối quý sẽ được người có thẩm quyền xem xét, đánh giá hiệu quả công việc đối với số ngày làm việc thực tế đó để làm cơ sở giải quyết chi thu nhập tăng thêm (trường hợp đặc biệt, Sở Nội vụ tổng hợp, trình Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định).

Đối với thủ trưởng các sở – ngành TP, chủ tịch UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp xã phải đạt từ 90 điểm trở lên và tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt từ 90% trở lên thì mới đạt loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phải từ 75 điểm đến dưới 90 điểm, và tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt từ 80% trở lên.

Đặc biệt sẽ áp dụng nguyên tắc “Tỷ lệ mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 50% số lượng lãnh đạo của cơ quan, đơn vị” đối với tất cả những người đang được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định và làm tròn lên là 1 nếu điều kiện tỷ lệ 50% số lượng lãnh đạo của cơ quan, đơn vị có số dư bằng hoặc lớn hơn 0,5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-7-2019.

Nguồn tin : Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG Online

Đổi Mới Công Tác Đánh Giá, Phân Loại Cán Bộ, Công Chức / 2023

Bộ Nội vụ đang dự thảo và lấy ý kiến công khai trên Cổng thông tin điện tử Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 88/2017/NĐ-CP.

Theo Bộ Nội vụ, Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức mặc dù có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp đánh giá theo vị trí việc làm nhưng công tác đánh giá vẫn còn nhiều bất cập, chưa phản ánh thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang hoặc định kiến. Điều này thể hiện ở việc các bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng được tiêu chí đánh giá cụ thể, chưa có kế hoạch chi tiết để theo dõi tiến độ giải quyết công việc dẫn tới việc phản ánh không đúng thực trạng, mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức, viên chức; Chưa có sự liên thông trong kết quả đánh giá giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể dẫn tới việc đánh giá nhiều nơi, nhiều lúc còn hình thức, trùng lặp, tốn kém thời gian, vật chất. Ngoài ra, chưa đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong các tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức… Từ những vướng mắc nêu trên, Bộ Nội vụ khẳng định việc sửa đổi quy định về công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để khắc phục được những hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng là cần thiết.

Nhiều nội dung mới đã được đề ra trong dự thảo Nghị định lần này như về mức đánh giá cán bộ, công chức: Thể chế hóa Quy định số 89-QĐ/TW, dự thảo Nghị định quy định 4 mức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức trong đó có mức Hoàn thành nhiệm vụ thay cho mức Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (đã đảm bảo thống nhất giữa quy định của Đảng, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức).

Về phương pháp đánh giá, trong việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, Quy định 89-QĐ/TW quy định khi đánh giá, phân loại phải có ý kiến của cấp ủy nơi cư trú. Quán triệt nội dung này, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú theo quy định hiện hành của Đảng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Về việc liên thông trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, để bảo đảm sự thống nhất trong công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá, phân loại đảng viên giúp tiết kiệm thời gian, vật chất, giảm thủ tục hành chính, dự thảo bổ sung nguyên tắc: “Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở liên thông trong đánh giá phân loại đảng viên, đoàn viên công đoàn”. Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phối hợp với cấp ủy, công đoàn cùng cấp thống nhất việc liên thông sử dụng kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong đánh giá đảng viên, đoàn viên công đoàn.

Đồng thời để tạo sự thống nhất, liên thông trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý, dự thảo cũng quy định phải lấy ý kiến cấp ủy nơi công tác khi thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Bộ Nội vụ lưu ý, việc bảo đảm liên thông trong công tác đánh giá là vấn đề quan trọng và rất phức tạp, ảnh hưởng đến công tác tổ chức cán bộ. Tuy nhiên, nếu thực hiện được thì cũng giúp tiết kiệm thời gian, vật chất, giảm thủ tục hành chính. Để tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện, phù hợp về thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ báo cáo Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu trước khi thống nhất quy định áp dụng chung.

H.T

Quy Định Mới Về Đánh Giá, Xếp Loại Cán Bộ, Công Chức Viên Chức / 2023

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ căn cứ vào các tiêu chí về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong làm việc; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao…

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC) Nghị định này có hiệu lực từ 20-8-2020, thay thế cho Nghị định 56/2015 và Nghị định 88/2017.

Cụ thể, nội dung Nghị định này có một số điểm nổi bật đáng chú ý.

1. Về nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng CB-CCVC

– Phải bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác, không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá CB-CCVC.

– Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

Đối với CB-CCVC lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

– CB-CCVC có thời gian công tác trong năm chưa đủ sáu tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Đối với CB-CCVC nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ ba tháng đến dưới sáu tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2. Về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng CB-CCVC

– Nội dung nghị định cũng đề ra nguyên tắc xếp loại hàng năm với CB-CCVC nghỉ thai sản. Theo đó, kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

3. Về thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng CB-CCVC

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng sẽ được căn cứ vào các tiêu chí về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đối với CB thì cấp có thẩm quyền quản lý CB thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng CB theo phân cấp quản lý CB.

Đối với CC thì việc đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp phó của người đứng đầu và CC thuộc quyền quản lý sẽ do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức thực hiện.

Đối với VC thì thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng VC sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Viên chức, gồm:

– Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

– Căn cứ vào điều kiện cụ thể, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc đánh giá hoặc phân công, phân cấp việc đánh giá VC thuộc thẩm quyền quản lý. Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về kết quả đánh giá.

4. Việc xếp loại chất lượng đối với CB-CCVC

– Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Được thực hiện theo bốn mức độ, gồm:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Hoàn thành nhiệm vụ

– Không hoàn thành nhiệm vụ.

Các tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ 1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Thực hiện tốt các quy định thuộc tiêu chí chung.

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao.

– Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

– 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Đáp ứng các tiêu chí chung quy định.

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

– Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

– 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

– Đáp ứng các tiêu chí chung quy định;.

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

– Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ; .

– Có ít nhất 70% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

4. Không hoàn thành nhiệm vụ

Cán bộ có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

– Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền.

– Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

– Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

– Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể các tiêu chí trong việc xếp loại chất lượng đối với viên chức và công chức.